Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng đáp ứng khả năng tương thích sinh học cao. Mã số: VAST.ĐLT.01/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Phạm Thị Năm
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Lựa chọn được điều kiện thích hợp tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng trên nền thép không gỉ có khả năng tương thích sinh học định hướng ứng dụng trong y sinh.

Kết quả chính của đề tài

- Chế tạo thành công màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa.
- Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Mg, Ag và Zn  trong môi trường mô phỏng dịch cơ thể người (SBF), định hướng ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế.
- Vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng NaFMgZnAg có khả năng ức chế vi khuẩn.
- Nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu của cán bộ trẻ về lĩnh vực chế tạo vật liệu nano ứng dụng trong y sinh.

ptnam

Những đóng góp mới

Chế tạo thành công màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa. Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trong môi trường mô phỏng dịch cơ thể người (SBF), định hướng ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế.

Địa chỉ ứng dụng

Viện 103- Học viện Quân y