Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá tiềm năng dầu khí thuộc dải ven biển châu thổ Sông Hồng trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất sâu bằng tổ hợp các phươngpháp địa vật lý. Mã số đề tài:VAST06.01/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Hoàng Văn Vượng
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-  Xây dựng mô hình cấu trúc kiến tạo-điện trở suất-mật độ khu vực ven biển châu thổ Sông Hồng để đánh giá đặc điểm đới thấm dưới sâu của thạch quyển và sự di chuyển các dòng vật chất trong đó;
-  Xác định mối quan hệ của cấu trúc sâu và địa động lực với sự hình thành tài nguyên khoáng sản trong thạch quyển của dải ven biển châu thổ Sông Hồng;
-  Đánh giá tiềm  năng khoáng sản dầu khí trên khu vực nghiên cứu.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: đề tài đã nghiên cứu và áp dụng một hệ phương pháp xử lý phân tích tài liệu địa vật lý phi địa chấn trong công tác dự báo và đánh giá  tiềm năng dầu khi dải ven biển.                             
-    Về ứng dụng:  Kết quả của đề tài là những định hướng quan trọng trong tác  khảo sát tìm kiếm thăm dò, dự báo và đánh giá tiềm năng dầu khi dải ven biển.

hvvuong

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên thành lập được một sơ đồ các khu vực có tiềm năng dầu khí trên khu vực nghiên cứu theo tài liệu trọng lực, từ tellur, địa chấn.

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng: Sản phẩm của đề tài sẽ chuyển giao cho các viện nghiên cứu, trường đại học và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: tiếp tục nghiên cứu chi tiết ở tỷ lệ 1:100.000  trên khu vực Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh để làm sáng tỏ hơn các cấu trúc tiềm  năng dầu khí.