Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, ứng dụng màng thẩm thấu chuyển tiếp trong sản xuất nước sinh hoạt. Mã số đề tài: VAST.CTG.08/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên PGS. Tiến sỹ Lê Trường Giang
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm màng thẩm thấu chuyển tiếp và thiết kế, chế tạo pilot thử nghiệm FO-NF/RO nhằm sản xuất nước sạch từ nước thải, nước mặt và nước biển.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã đăng thành công 02 bài trên Hội thảo khoa học quốc tế và 01 bài đăng trên tạp chí nước ngoài SCI. Đào tạo được 01 Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.
-    Về ứng dụng: đã nghiên cứu, chế tạo được máy sản xuất nước sinh hoạt từ nước biển và nước thải, về chất lượng của nước sinh hoạt theo các tiêu chuẩn vủa Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US.EPA), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và QCVN 02:2009/BYT.

ltgiang

Những đóng góp mới

-    Nghiên cứu, phát hiện ra một số phức sắt có thể đóng vai trò là dung dịch lôi cuốn áp dụng trong hệ thống lọc FO như: Ammonium Iron (II) Sulfate, Ammonium Iron (III) Sulfate, Ammonium Iron (III) Citrate.
-    Nghiên cứu đã thiết kế thành công máy sản xuất nước sinh hoạt từ nước biển và nước thải ứng dụng màng thẩm thấu chuyển tiếp.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài): Nghiên cứu này mới chỉ thành công bước đầu trong việc tạo ra công nghệ sản xuất nước sinh hoạt từ nước biển và nước thải, tuy nhiên với chi phí còn cao. Kính đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét và tiếp tục cấp kinh phí đầu tư cho việc nghiên cứu thêm để tối ưu hóa công nghệ này và đưa công nghệ ra ứng dụng thực tiễn.