Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tách chiết các peptide từ nọc rắn Việt Nam từ Ophiophagus hannah có tác dụng lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1. Mã số đề tài: VAST.CTG.02/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

-    Tách chiết được các phân đoạn peptide trong nọc rắn Ophiophagus hannah
-    Đánh giá tác động của các phân đoạn này lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
1. Bốn phân đoạn protein có kích thước phân tử (1) từ 3-10 kDa, (2) từ 10-30 kDa, (3) từ 30-50 kDa và (4) từ 50-100 kDa được thu nhận.
2. Ở nồng độ 10 µg/mL, 4 phân đoạn peptide phân tách được từ phân đoạn (3-10 kDa) không ảnh hưởng lên sinh trưởng của tế bào mô mỡ 3T3-L1, trong đó chỉ có phân đoạn 2 (PĐ2) ức chế sự tích lũy lipid trong tế bào 3T3-L1 đã được biệt hóa.
3. Ở nồng độ 10 µg/mL, pOh1 và pOh2 được phân tách từ PĐ2 không ảnh hưởng lên sinh trưởng của tế bào mô mỡ 3T3-L1.
4. Ở nồng độ 10 µg/mL, pOh2 ức chế khoảng 56% sự tích lũy lipid trong tế bào 3T3-L1 nhờ làm giảm sự biểu hiện của 2 nhân tố phiên mã quan trọng đó là PPARγ và C/EBPα cũng như 2 gene liên quan đến trao đổi lipid trong tế bào là GPDH và aP2.
5. pOh2 có khối lượng phân tử là 3709,4 Dalton (~3,7 kDa).  
-    Về ứng dụng: Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cho người bệnh béo phì sau khi được đánh giá trên mô hình động vật béo phì

nttnhung

Những đóng góp mới

Đã tách chiết thành công và xác định được hoạt tính lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1 của peptide có kích thước khoảng 3 kDa trong nọc rắn Việt nam Ophiophagus hannah

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: Tiếp tục tách chiết peptide, nghiên cứu cấu trúc và xác định hoạt tính sinh học trên đối tượng chuột béo phì.