Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu. Mã số: VAST.ĐLT.06/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Tiến
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu.
- Đề xuất giải pháp ứng phó với xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Xác định được xu thế vận chuyển và lắng đọng trầm tích và biến động đường bờ vùng biển ven bờ cửa sông Hậu
- Về ứng dụng: Các giải pháp định hướng ứng phó giảm thiểu tiêu cực do vận chuyển và lắng đọng trầm tích đến sự ổn định bờ biển và cửa sông Hậu 

nntien

Những đóng góp mới

- Xác định được quy luật vận chuyển và lắng đọng trầm tích theo mùa vùng biển ven bờ cửa sông Hậu
- Đề xuất các giải pháp định hướng nhằm ứng phó giảm thiểu tiêu cực do quá trình vận chuyển và lắng đọng trầm tích đến sự ổn định bờ biển và cửa sông Hậu

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì kiến nghị Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục cấp kinh phí cho tập thể tác giả sử dụng các phương pháp trong đề tài nghiên cứu cho vùng cửa sông ven biển Việt Nam.