Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Mã số nhiệm vụ: VAST.ĐTCB.01/14-15.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Huân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

1) Đánh giá được hiện trạng quản lý, khai thác chế biến quặng sắt và vật liệu xây dựng trên địa bàn ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ;
2) Đánh giá được tác động chủ yếu của hoạt động khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng đến môi trường, kinh tế và xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ;
3) Đề xuất được các giải pháp tổng thể và riêng biệt nhằm giảm thiểu tác động xấu của việc khai thác chế biến quặng sắt và vật liệu xây dựng đối với địa phương.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã tiến hành điều tra hiện trạng quản lý, khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ.
+ Đã tiến hành phân tích, đánh giá được tác động của hoạt động khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng đến các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội vùng dự án.
+ Đã xây dựng được 01 bản đồ hiện trạng khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng vùng dự án tỷ lệ 1/50.000 và 01 bản đồ hiện trạng môi trường vùng dự án tỷ lệ 1/50.000.
+ Đã đưa ra được các giải pháp tổng thể và giải pháp riêng biệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác khoáng sản đối với địa phương.

nvhuan1

nvhuan2