Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1. Mã số đề tài: VT/UD-06/13-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Phạm Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 2.750 tr.đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
•    Tổng hợp một cách hệ thống các phương pháp và quy trình vận hành hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất VNREDSat-1.
•    Nghiên cứu và đề xuất quy định về vận hành an toàn hệ thống VNREDSat-1 phù hợp với điều kiện Việt Nam như các quy định về vận hành an toàn hệ thống, về phối hợp khai thác hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1.
•    Xây dựng định hướng đào tạo tăng cường nguồn nhân lực vận hành điều khiển và thu ảnh hệ thống vệ tinh quan trắc Trái Đất.     
-    Về ứng dụng:
Các kết quả của đề tài, cụ thể là các quy trình vận hành đã được ứng dụng trực tiếp trong quá trình vận hành và khai thác hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 tại Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

pmtuan1

pmtuan2

Địa chỉ ứng dụng

-   Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
-    Trạm thu ảnh Viễn thám, Đài Viễn thám Trung ương, Cục Viễn thám Quốc Gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.