Thông tin Đề tài

Tên đề tài "Tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01".
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên PGS.TS. Vũ Thanh Hải.
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Thu thập, xử lý thông tin về kỹ thuật và công nghệ của tên lửa đẩy; xác định các vấn đề và nội dung chủ yếu trong thiết kế cũng như các loại hình công nghệ điển hình trong chế tạo tên lửa đẩy tầm thấp.
- Tìm hiểu khả năng hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu công nghệ tên lửa đẩy; đề xuất định hướng tiếp cận và phát triển trong những giai đoạn tiếp theo tại Việt Nam.
- Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tại hiện trường một mẫu tên lửa thử nghiệm, đóng vai trò là mô hình vật lý mô phỏng tên lửa đẩy tầm thấp phóng lên độ cao khoảng 4.000 m, tải trọng có ích (payload) không nhỏ hơn 3 kg.
- Thông qua thiết kế, chế tạo tên lửa mô hình để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của quân đội trong lĩnh vực kỹ thuật tên lửa.
- Tạo liên kết đa ngành từ những tổ chức khoa học công nghệ có liên quan để hình thành lực lượng, cơ sở vật chất và các mối quan hệ hợp tác quốc tế, từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về kỹ thuật tên lửa.

Kết quả chính của đề tài

- Nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, an toàn trong quá trình thiết kế, chế tạo, tích hợp các bộ phận và thử nghiệm tên lửa mô phỏng quá trình phóng tên lửa đẩy tầm thấp trên cơ sở tận dụng tối đa năng lực hiện có, trong đó chú trọng một số nội dung có tính đặc thù, bao gồm:Kỹ thuật và công nghệ tạo ra tổ hợp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn; Kỹ thuật thiết kế bệ phóng; Kỹ thuật phóng thẳng đứng và ổn định tên lửa khi bay; Kỹ thuật điều khiển bẻ nghiêng góc quỹ đạo bay của tên lửa; Kỹ thuật tách tầng; Kỹ thuật tách hộp vệ tinh ra khỏi tên lửa mang.
- Thiết kế, chế thử tên lửa thử nghiệm TV-01 để mô phỏng trên thực địa quá trình phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh lên quỹ đạo, bao gồm:Nghiên cứu lập nhiệm vụ kỹ thuật của tên lửa: Phân tích các chỉ tiêu của mô hình vật lý và trên cơ sở năng lực kỹ thuật và công nghệ hiện có, tiến hành xây dựng các phương án kỹ thuật chung đối với tên lửa mô phỏng và hình thành nhiệm vụ  kỹ thuật đối với việc thiết kế chế tạo tên lửa mô phỏng TV-01; Nghiên cứu thiết kế hệ thống đối với tên lửa TV-01: Thực hiện các nội dung của việc thiết kế sơ bộ đối với tên lửa TV-01;Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống động cơ của tên lửa TV-01: Thực hiện các thử nghiệm phân đoạn cần thiết; tính toán và thiết kế, lập các bản vẽ chế tạo và điều kiện kỹ thuật đối với hệ thống động cơ; nghiên cứu công nghệ và tiến hành chế thử, thử nghiệm đối với toàn bộ hệ thống động cơ tên lửa TV-01; Nghiên cứu thiết kế chế tạo thân cánh, hệ thống tách và truyền động lái: Tiến hành tính toán, thiết kế, lập bộ bản vẽ chế tạo và điều kiện kỹ thuật, nghiên cứu công nghệ và thực hiện chế tạo, thử nghiệm các mẫu sản phẩm.
- Thử bay (phóng thử nghiệm) đối với tên lửa TV-01: Mục đích để xác định các tham số quỹ đạo chuyển động và vận tốc của tên lửa; Xác định các thời điểm bẻ nghiêng quỹ đạo, tách tầng, tách hộp vệ tinh từ đó phân tích các số liệu và hình ảnh thu được do hệ thống viễn trắc và hệ thống quan sát tự động ghi được trong quá trình thử nghiệm, tìm nguyên nhân trục trặc kỹ thuật và đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo các sản phẩm. Trong phóng thử bay cần chuẩn bị các mẫu của tên lửa TV-01 cho các cuộc thử nghiệm và chuẩn bị các hệ thống thiết bị khác để phóng thử nghiệm tên lửa TV-01 tại trường bắn.

vthai1

vthai2

vthai3

Những đóng góp mới

- Kỹ thuật và công nghệ chế tạo tổ hợp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn;
- Kỹ thuật phóng thẳng đứng và ổn định tên lửa khi bay;
- Kỹ thuật điều khiển bẻ nghiêng góc quỹ đạo bay của tên lửa;
- Kỹ thuật tách tầng, tách hộp vệ tinh ra khỏi tên lửa mang;

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Công nghệ Vũ trụ và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.

Kiến nghị

- Các k?t qu? ?ã ??t ???c trong ?? tài này ?ã ??t n?n t?ng cho vi?c hình thành và phát tri?n h??ng nghiên c?u v? tên l?a ??y ? Vi?t Nam. Tuy nhiên k?t qu? ??t ???c m?i là m?u tên l?a th? nghi?m ??u tiên ?? ti?p c?n k? thu?t phóng tên l?a ??y t?m th?p. Do ?ó c?n có các nghiên c?u ti?p theo ?? phát tri?n các k?t qu? ?ã ??t ???c, ti?p t?c nghiên c?u ch? t?o nh?ng s?n ph?m tên l?a th? nghi?m có tính n?ng cao h?n, có kh? n?ng bay cao xa h?n, ?i?u khi?n hi?u qu? h?n.
Các s?n ph?m khoa h?c công ngh? c?a ?? tài không ch? có ý ngh?a v? nghiên c?u khoa h?c mà còn có ý ngh?a r?t l?n v? ?ào t?o trong l?nh v?c tên l?a nói riêng và hàng không v? tr? nói chung. Do ?ó ?? ngh? ??n v? ch? trì ?? tài ti?p nh?n các s?n ph?m này ?? ??u t? xây d?ng m?t Phòng thí nghi?m chuyên ngành v? tên l?a ??y.