Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng quần xã Động vật đáy không xương sống cỡ trung bình, tập trung nghiên cứu về phân loại, địa động vật, sinh thái học và sinh học sinh sản của tuyến trùng biển sống tự do tại vùng biển ven bờ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Đình Tứ
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Có được dữ liệu ban đầu về nhóm ĐVĐKXSTB, tập trung nghiên cứu nhóm Tuyến trùng biển ở hệ sinh thái cỏ biển tại một số tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng) Việt Nam.
- So mẫu, nâng cao trình độ nghiên cứu cho các thành viên Đề tài về lĩnh vực sinh học thực nghiệm (sinh sản của Tuyến trùng).

Kết quả chính của đề tài

- Mật độ cá thể trung bình của tuyến trùng tại 3 địa điểm thu mẫu Hà Dong (HD), Xóm Giáo (XG) và Cồn Cái Mắt (CM) trên 10cm2 cao nhất được ghi nhận tại điểm thu mẫu Xóm Giáo với 1077 cá thể/10cm2, theo sau là tại Cồn Cái Mắt với 225 cá thể tuyến trùng/10cm2 và mật độ thấp nhất tại HD với 167 cá thể/10cm2.
- Đã ghi nhận được 147 loài tuyến trùng, thuộc 22 họ của 7 bộ (Monhysterida, Chromadorida, Desmodorida, Desmoscolecida, Plectida, Enoplida và Aerolaimida)
- Đã xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ mẫu đạt chuẩn quốc tế phục vụ nghiên cứu, công bố 01 loài mới (Parasphaerolaimus pilosus sp. nov.) cho khoa học và lần đầu tiên chúng tôi quan sát được cấu trúc tinh trùng của loài Desmoscolex granulates Decraemer 1974 ở hệ sinh thái Cỏ biển tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, Việt Nam.

Một số hình ảnh của đề tài:

ndtu1

ndtu2

ndtu3

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên có được bức tranh về đa dạng sinh học của quần xã Tuyến trùng ở hệ sinh thái Cỏ biển tại một số vùng ở Quảng Ninh.
- Ngoài ra, kết quả của nhiệm vụ cũng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ trẻ Việt Nam thông qua Hợp tác quốc tế và trao đổi nghiên cứu khoa học giữa Viện ST&TNSV với Viện Sinh học Biển Viễn Đông, Phân Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm khoa học Nga.
- Mô tả 01 loài Tuyến trùng mới sống tự do ở HST Cỏ biển cho khoa học.

Kiến nghị

?? ngh? Vi?n Hàn lâm khoa h?c và Công ngh? Vi?t nam phê duy?t và t?o ?i?u ki?n cho ch? nhi?m và nhóm các thành viên nghiên c?u ti?p t?c th?c hi?n các nhi?m v? trong n?m ti?p theo.