Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng đa lớp và thử nghiệm trong diệt tế bào ung thư - Mã số: VAST.ĐLT 12/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Vũ Thị Thùy Dương
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng đa lớp: silica/vàng và từ/silica/vàng.
- Thử nghiệm đưa hạt nano silica/vàng và từ/silica/vàng vào diệt tế bào ung thư.

Kết quả chính của đề tài

- Đề tài đã chế tạo thành công được hạt nano vàng đa lớp SiAu và FeSiAu đơn phân tán, đỉnh hấp thụ trong vùng 600 - 900nm.
- Đã xây dựng được hệ đo quang nhiệt của các hạt nano vàng trong mô, sử dụng phần mềm LabView để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của các hạt nano SiAu và FeSiAu trong mô.
- Khảo sát được sự thay đổi nhiệt độ của mô được tiêm các hạt nano lõi vỏ vàng SiAu, FeSiAu với cùng một lượng hạt là 1.188 hạt. Sau 10 phút chiếu, bước sóng 808nm, mật độ chiếu 7,3 W/cm2, nhiệt độ của mẫu tăng lên được 170C với hạt SiAu và 100C với hạt FeSiAu so với mẫu đối chứng không được tiêm hạt.
- Khảo sát được sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thịt được tiêm các hạt nano vàng SiAu, FeSiAu có cùng độ hấp thụ (OD = 12) tại bước sóng laser kích thích 808 nm. Nhiệt độ mẫu tiêm hạt SiAu lên được 120C, mẫu tiêm hạt FeSiAu là 110C so với mẫu đối chứng không được tiêm hạt.
- Tạo được các phức hệ hạt nano lõi/vỏ SiAu và FeSiAu với kháng thể đặc hiệu Her2 và bọc kín hạt bằng phân tử BSA.
- Đã thử nghiệm thành công việc sử dụng các hạt nano lõi/vỏ SiAu và FeSiAu trong diệt tế bào ung thư BT474, tế bào được chiếu bằng laser hồng ngoại 808 nm sau 4 phút với mật độ công suất chiếu 7,3 W/cm2 tế bào ung thư đã bị tiêu diệt.

Một số hidnh ảnh của đề tài:

vttduong1

Những đóng góp mới

Diệt được tế bào ung thư BT474 sử dụng hạt nano vàng SiAu, FeSiAu bằng hiệu ứng quang nhiệt.

Kiến nghị

Vi?n Hàn lâm ti?p t?c h? tr? cho nhóm nghiên c?u phát tri?n h??ng nghiên c?u v?t li?u nano trong ?i?u tr? ung th? ch?n l?c, h??ng ?ích.