Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp nano Fe3O4-TiO2-GO (graphen oxit) và khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn trong xử lý nước
Mã số đề tài VAST.ĐLT.06/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Võ Nguyễn Đăng Khoa
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 30/06/2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite kháng khuẩn dùng để xử lý nước gồm các hạt nano TiO2 và oxit sắt từ trên graphene oxit
Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:

 • Tổng hợp thành công vật liệu GO bằng phương pháp của GS. James M. Tour đồng thời tinh chế GO; khảo sát chi tiết cấu trúc và các đặc tính hoá – lý của vật liệu GO tổng hợp được
 • Tổng hợp thành công vật liệu cấu trúc lõi vỏ Fe3O4@TiO2 theo 2 bước: (1) Tổng hợp các hạt Fe3O4 từ ion sắt có độ bão hoà cao và (2) bọc các hạt này bằng TiO2; khảo sát cấu trúc và các đặc tính hoá – lý của các vật liệu cấu trúc lõi vỏ Fe3O4@TiO2 tổng hợp được
 • Đánh giá khả năng kháng Escherichia coli của các vật liệu cấu trúc lõi vỏ Fe3O4@TiO2  tổng hợp được
 • Tổng hợp vật liệu tổ hợp GO-TiO2: gắn kết các hạt nano TiO2 trên các tấm GO, với tỉ lệ GO:TiO2 và nhiệt độ xử lý mẫu thay đổi; Khảo sát cấu trúc và các đặc tính hoá – lý của các vật liệu GO-TiO2 tổng hợp được
 • Đánh giá khả năng xúc tác quang hoá và kháng Escherichia coli của vật liệu GO-TiO2 tổng hợp được
 • Nghiên cứu phân tán hạt cấu trúc lõi vỏ Fe3O4@TiO2 lên GO với ba tỉ lệ khác nhau: GO-Fe3O4-TiO2 211; 111 và 212; khảo sát cấu trúc và các đặc tính hoá – lý của các vật liệu Fe3O4-TiO2-GO tổng hợp được
 • Đánh giá hoạt tính xúc tác quang hoá và khả năng kháng khuẩn Escherichia coli của các mẫu vật liệu tổ hợp GO-Fe3O4-TiO2
 • Chế tạo thử nghiệm màng lọc nước từ vật liệu tổ hợp GO-Fe3O4-TiO2 và đánh giá khả năng kháng khuẩn của màng
Những đóng góp mới

Đề xuất được một loại vật liệu tổ hợp dễ tổng hợp, khả năng thu hồi cao, hoạt tính quang xúc tác và khả năng kháng khuẩn tốt đáp ứng yêu cầu loại bỏ các chất gây ô nhiễm và các vi khuẩn có hại trong nguồn nước tự nhiên

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 • 01 công bố khoa học trên tạp chí quốc tế: Khang Duy Vu Nguyen and Khoa Dang Nguyen Vo, “Magnetite nanoparticles-TiO2 nanoparticles-graphene oxide nanocomposite: Synthesis, characterization and photocatalytic degradation for Rhodamine-B dye”, AIMS Materials Science, 2020, 7(3), 288-301.
 • 01 công bố khoa học trên tạp chí quốc tế: Thuy Loan Pham Thi, Duy Khang Nguyen Vu, Phuong Anh Nguyen Thi, Dang Khoa Vo Nguyen, “Silver nanoparticles-assembled graphene oxide sheets on TiO2 nanotubes: synthesis, characterization, and photocatalytic investigation”, Applied Nanoscience, 2020, DOI: 10.1007/s13204-020-01445-4.
 • 01 công bố khoa học trên tạp chí quốc tế: Duy Khang Vu Nguyen, Thuy Loan Thi Pham, My Hanh Thi Tran, Tuong Vi Tran and Dang Khoa Nguyen Vo, “Graphene oxides and Graphene oxides-TiO2 nanocomposites: Synthesis, Characterization and Rhodamine B Photodegradation Investigation", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, gửi đăng ngày 11-10-2019, hiện đang trong quá trình phản biện và chỉnh sửa.
 • 01 công bố khoa học trên tạp chí trong nước: Nguyen Thi Phuong Anh, Pham Thi Thuy Loan, Nguyen Vu Duy Khang, Vo Nguyen Dang Khoa, “Synthesis of Graphene oxide-TiO2 nanotubes-silver nanoparticles nanocomposite by gamma irradiation for antibacterial and post-harvest preservation purposes”, Journal of Biotechnology, 2019, 17(4), 1-8.

- Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ đào tạo:
01 Học viên cao học: Trần Thị Mỹ Hạnh, Đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp Fe3O4-TiO2-GO (graphen oxit) và khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn trong xử lý nước” – Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Bảo vệ năm 2018.