Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng mô hình Phân tích dòng chảy vật chất (MFA) nhằm đánh giá hiện trạng và dự báo về dòng chảy dinh dưỡng do ảnh hưởng của con người lên môi trường trên lưu vực sông Đáy
Mã số đề tài STS.ĐT2017-ST02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên Đỗ Thu Nga
Thời gian thực hiện 20/06/2017 - 20/06/2020
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Trong những năm gần đây, lưu vực sông Đáy được biết tới như một điểm nóng về sự xuống cấp của chất lượng nước sông, nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng nhanh chóng của dân số, quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và sự phát triển kinh tế của vùng. Do đó, nghiên cứu này mong muốn góp phần làm rõ sự truyền tải chất dinh dưỡng (niơ) dọc theo hệ thống sông Đáy ra tới vùng cửa sông và ven biển, đánh giá các vấn đề phú dưỡng ven biển đồng thời phát triển công cụ mô hình hóa phục vụ quản lý môi trường trên quy mô khu vực cũng như địa phương. Nghiên cứu ứng dụng mô hình Phân tích dòng chảy vật chất (Material flow analysis – MFA) nhằm đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động của con người, đặc biệt là các hoạt động nông nghiệp, lên sự luân chuyển và chuyển hoá của dòng dinh dưỡng (nitơ) trên lưu vực sông Đáy. Mô hình này có khả năng truy tìm nguồn gốc ô nhiễm trên địa bàn nghiên cứu, đồng thời mô phỏng bằng trực quan và dự báo sự lan truyền ô nhiễm trong tương lai với các giả định liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội (định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dự báo gia tăng dân số…).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
01 Bộ số liệu hiện trạng sử dụng đất, các nguồn phát tán chất thải dọc sông
Đáy trong mùa khô và mùa mưa
01 Bộ số liệu chất lượng nước dọc sông Đáy trong mùa khô và mùa mưa
01 Mô hình tối ưu mô phỏng các dòng dinh dưỡng luân chuyển giữa các hoạt động của con người trong lưu vực sông Đáy.
01 Báo cáo đánh giá hiện trạng tái sử dụng và phát thải chất dinh dưỡng ra sông Đáy, nguồn phát thải chính, sử dụng mô hình MFA
01 Báo cáo trình bày mô phỏng chất lượng môi trường (nước) trên hệ thống sông Đáy trong 50 năm tới
02 công bố chuẩn quốc tế ISI
- Về ứng dụng:
Mô hình MFA sau khi được chuẩn hóa sẽ là công cụ hữu ích ích không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu, mà còn trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giúp những nhà hoạch định chính sách dễ dàng đưa ra những định hướng nhằm hướng tới phát triển bền vững nói chung, và quản lý chất lượng môi trường nước sông Đáy nói riêng.

 

Những đóng góp mới Đề tài đã đóng góp 1 bộ số liệu chất lượng nước của sông Đáy vào mùa khô và mùa mưa trong giai đoạn 2017-2019.
Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 2 bài báo chuẩn ISI đã được đăng

  • Stable isotopes as an effective tool for N nutrient source identification in a heavily urbanized and agriculturally intensive tropical lowland basin. Biogeochemistry. DOI 10.1007/s10533-020-00663-w
  • Quantification of nitrogen load in a regulated river system in Vietnam by material flow analysis. Journal of Material Cycles and Waste Management. DOI 10.1007/s10163-019-00855-z