Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm KHCNVN
Mã số đề tài VAST.CTG.12/16-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. Bùi Trọng Tuyên
Thời gian thực hiện 01/07/2016 - 31/12/2018
Tổng kinh phí 5.200.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Thiết kế, xây dựng và vận hành khai thác CSDL viễn thám của Viện Hàn lâm KHCNVN, trong đó, giai đoạn 1 (năm 2015-2018) chủ yếu tập trung xây dựng CSDL ảnh của vệ tinh VNREDSat-1 và các dữ liệu viễn thám đã được Viện Hàn lâm KHCNVN đầu tư từ trước, nhằm thực hiện một nhiệm vụ trong Quyết định 30/2014/QĐ-TTg.
- Đề xuất, xây dựng và trình Viện Hàn lâm ban hành các quy định, quy tắc về quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật dữ liệu, siêu dữ liệu viễn thám vào CSDL viễn thám của Viện Hàn lâm KHCNVN cũng như quy định, quy tắc về khai thác, sử dụng CSDL này.
- Chuẩn bị về hệ thống kỹ thuật sẵn sàng cho khả năng kết nối và cập nhật dữ liệu/siêu dữ liệu viễn thám của các hệ thống vệ tinh viễn thám (rađa và quang học) mà Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ triển khai trong tương lai.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám có thể dùng chung của Viện Hàn lâm KHCNVN.
-    Đề xuất dự thảo các quy định về tổ chức, quản lý, lưu trữ, cập nhật, và khai thác sử dụng CSDL viễn thám của Viện HLKHCNVN

 

Những đóng góp mới

Trong khuôn khổ Viện HL KHCNVN, cơ sở dữ liệu này là cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám đầu tiên được xây dựng cho mục tiêu chia xẻ dùng chung. Các cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện sẽ nắm bắt được các công nghệ thiết kế, chế tạo, quản lý, vận hành một hệ thống CSDL viễn thám, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác hiệu quả hơn cơ sở dữ liệu các hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất trong tương lai.
Các dự thảo liên quan đến công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám dùng chung khi được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý làm căn cứ nâng cao hiệu quả  việc vận hành và khai thác hệ thống CSDL nhằm đem lại những đóng góp cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ viễn thám và ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Viện HLKHCNVN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Sản phẩm đề tài

- Các sản phẩm chính:
Sản phẩm chính 1: Hệ thống cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sản phẩm này là một cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám bao gồm chủ yếu là ảnh có chất lượng sử dụng được của hệ thống VNREDSat-1 thu được từ năm 2013 đến hết năm 2018. Số lượng bao gồm 20.465 cảnh ảnh VNREDSat-1 toàn sắc (Panchromatic) và đa phổ (Multi-spectral) ở các mức xử lý tương ứng 1A, 2A theo cách phân loại ảnh viễn thám thông dụng.
Cơ sở dữ liệu này cũng được thiết kế để cập nhật các thông tin siêu dữ liệu của các loại ảnh của các hệ thống vệ tinh khác ngoài VNREDSat-1 cho mục đích quản lý.
Cơ sở dữ liệu này được lưu trữ, quản lý trên một hệ thống phần cứng máy chủ khách có dung lượng ổ cứng tổng cộng 26,4 TB (và có thể tăng thêm dung lượng) đặt tại Viện Công nghệ vũ trụ.
Cơ sở dữ liệu này được quản lý bằng một công cụ tự phát triển mã nguồn mở. Giao diện người dùng của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám này có địa chỉ truy cập trên web là http://sti-csdl.vast.vn/
Sản phẩm chính 2: Đề xuất 02 dự thảo các quy định về tổ chức, quản lý, lưu trữ, cập nhật, và khai thác sử dụng CSDL viễn thám của Viện HLKHCNVN. (nội dung trình bày trong báo cáo tổng kết )
- Các sản phẩm khác: có 05 sản phẩm là các tài liệu đi kèm với sản phẩm chính 1 bao gồm:
Sản phẩm 1: Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng và các yêu cầu của
hệ thống CSDL Viễn thám và phần mềm ứng dụng.
Sản phẩm 2: Tài liệu phân tích yêu cầu về hệ CSDL và phần mềm ứng dụng.
Sản phẩm 3: Tài liệu giải pháp thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết hệ thống CSDL và phần mềm ứng dụng.
Sản phẩm 4: Tài liệu thử nghiệm hệ thống, đánh giá kết quả thử nghiệm, chuẩn bị triển khai, vận hành hệ thống.
Sản phẩm 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống.

 

Địa chỉ ứng dụng

Các viện nghiên cứu chuyên ngành, cơ sở đào tạo có sử dụng ảnh viễn thám trong Viện Hàn Lâm KHCNVN.

Kiến nghị

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám thu được của hệ thống VNREDsat-1.
- Viện Hàn lâm KHCNVN tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành các quy định về tổ chức, quản lý, lưu trữ, cập nhật, và khai thác sử dụng CSDL viễn thám của Viện HLKHCNVN làm cơ sở đẩy mạnh khả năng khai thác, nâng cao hiệu quả ứng dụng của cơ sở dữ liệu dùng chung này.