Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện quy trình chế tạo véc ni đồ gỗ khâu mạch bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất acrylat.
Mã số đề tài VAST.SXTN.02/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên GS.TS. Lê Xuân Hiền
Thời gian thực hiện 01/05/2017 - 30/11/2019
Tổng kinh phí 3.340 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo và gia công véc ni dùng cho đồ gỗ cao cấp đóng rắn bằng tia tử ngoại.
−    Phối hợp cùng đơn vị liên kết sản xuất thử, thử nghiệm đồ gỗ cao cấp sử dụng
véc ni của Dự án ở quy mô thích hợp trên dây chuyền sản xuất để đánh giá, khẳng định chất lượng, hiệu quả, tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế của sản phẩm.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Đã xác định được ảnh hưởng của bản chất hóa học và hàm lượng của 04 loại nhựa (epoxydiacrylat (EDA), epoxydimetacrylat(EDMA), uretandiacrylat (UDA), epoxy biến tính dầu đậu (EĐ)), 02 loại monome (hexandiol diacrylat (HDDA), trimetylolpropan triacrylat (TMPTA)), 02 loại chất khơi mào quang (I.184 và I.819), 03 loại bột độn (CaCO3, talc, BaSO4) đến phản ứng khâu mạch và tính chất của màng phủ khâu mạch bằng tia tử ngoại. Qua đó đã lựa chọn được các hệ có tỷ phần khối lượng EDA/HDDA/I.184/talc = 60/40/3/20, EDA/HDDA/I.184/ CaCO3= 60/40/3/20  làm véc ni lót; EDA/HDDA/I.184 =50/50/3,  EDA/HDDA/I.184/talc = 50/50/3/20 làm véc ni phủ khâu mạch bằng tia tử ngoại dùng cho đồ gỗ có các chỉ tiêu kỹ thuật không thua kém, giá rẻ hơn sản phẩm cùng loại nhập ngoại.
+ Một phần của các kết quả nêu trên đã được công bố trong 01 bài báo đã công bố trên Tạp chí Khoa học và công nghệ, 01 bài báo đã được nhận đăng ở Tạp chí Hóa học của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; 01 bài báo đã gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và công nghệ của các trường đại học kỹ thuật, 01 đăng ký giải pháp hữu ích đã được xác nhận có đơn đăng ký hợp lệ.

-    Về ứng dụng:
+ 1050 kg véc ni của Dự án đã được Công ty lâm sản Giáp Bát sử dụng và đánh giá có các chỉ tiêu kỹ thuật không thua kém véc ni cùng loại nhập ngoại.
+ 2800 m2 gỗ lát sàn phủ véc ni của Dự án nêu trên trong điều kiện sản xuất của Công ty Lâm sản Giáp Bát đã được đánh giá có các chỉ tiêu kỹ thuật không thua kém véc ni cùng loại nhập ngoại và đã được khách hàng tiếp nhận.

Những đóng góp mới

−    Các kết quả về khoa học của Dự án nêu trên chưa thấy có tài liệu công bố và góp phần hiểu sâu hơn về quá trình phản ứng cũng như mối quan hệ giữa bản chất hóa học, hàm lượng các chất nghiên cứu và phản ứng, tính chất của sản phẩm khâu mạch bằng tia tử ngoại, là cơ sở cho việc lựa chọn đơn phối liệu của véc ni dùng cho đồ gỗ khâu mạch bằng tia tử ngoại.
−    Chưa thấy có thông tin về các kết quả ứng dụng véc ni đồ gỗ khâu mạch bằng tia tử ngoại như các kết quả về ứng dụng nêu trên của Dự án  của các tập thể, cá nhân khác trong nước.

 

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ Le Xuan Hien, Dao phi Hung.Influence of a polyurethane diacrylate and hexanediol diacrylate ratio on the photocrosslinking and properties of UV-cured coatings.  Vietnam Journal of Science and Technology 57 (3) (2019) 329-335.
+ Dao phi Hung, Le Xuan Hien. Influence of CaCO3 on photocrosslinking and properties of UV-cured coatings based on an epoxy diacrylate resin and hexanediol diacrylate. Đã được nhận đăng ở tạp chí Hóa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam.
+ Nguyễn Thiên Vương, Lê Xuân Hiền. Ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng oligome epoxidimetacrylat và monome 1,6- hexandiol diacrylat đến phản ứng và tính chất của lớp phủ khâu mạch bằng tia tử ngoại. Đã gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật.
-    Giải pháp hữu ích (liệt kê)
   Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Việt Triều, Mạc Văn phúc, Đỗ Minh Thành. Véc ni đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở dầu thực vật acrylat hóa. Đã được chấp nhận đơn hợp lệ theo quyết định số 51360/QĐ-SHTT ngày 25/6/2019 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 1050 kg véc ni đóng rắn bằng tia tử ngoại dùng cho đồ gỗ, trong đó có 540 kg véc ni lót và 510 kg véc nj phủ) đã được Công ty Lâm sản Giáp Bát tiếp nhận và đưa vào sử dụng.
+ 2800 m2 gỗ lát sàn phủ véc ni của Dự án nêu trên đã được khách hàng tiếp nhận.
-    Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thường làm luận án tiến sỹ.
+ Hướng dẫn sinh viên Nguyễn Thị Ngọc hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp

Khu vực nghiên cứu

Công ty Lâm sản Giáp Bát
Số 32, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh của véc ni dùng cho đồ gỗ cần thực hiện các nội dung sau để nâng cao hơn nữa tính năng, hiệu quả sử dụng và đa dạng hóa sản phẩm:
+ Nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của bột độn, dầu thực vật và dẫn xuất cũng như nghiên cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng của phụ gia đến phản ứng và tính chất của véc ni đồ gỗ khâu mạch quang, lựa chọn các phối liệu phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể của thực tiễn.
 +Tiếp tục chế thử và ứng dụng thử véc ni lựa chọn  dùng cho đồ gỗ trên dây chuyền sản xuất bằng các phương pháp gia công khác nhau như  lăn lô, màng ướt, phun.
   Vì vậy, tập thể thực hiện dự án đề nghị Hội đồng và các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để tập thể thực hiện dự án  đăng ký và sớm triển khai  dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước: ”Hoàn thiện quy trình chế tạo véc ni đồ gỗ khâu mạch bằng tia tử ngoại” để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.