Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng chất lỏng thông minh dạng từ biến để giảm ma sát và năng lượng mất mát trong các thiết bị quay
Mã số đề tài QTCZ01.01/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS.TS. Lã Đức Việt
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phát triển chiến lược và thuật toán điều khiển hiệu ứng cản của lớp mỏng giảm chấn bằng chất lỏng thông minh để giảm ma sát và mất mát năng lượng trong các thiết bị quay.
- Xây dựng mô hình toán học của các thiết bị quay được tích hợp các hệ thống cản thông minh và hệ thống điều khiển.

 

Những đóng góp mới

- Phát triển mô hình của thiết bị quay được đỡ bởi lớp mỏng giảm chấn.
- Đề xuất chiến lược điều khiển phục thuộc vào tần số và/hoặc thời gian.
- Công bố kết quả nghiên cứu trên 01 bài báo SCI và 01 bài báo hội nghị quốc tế.
- Công nghệ mới về vật liệu thông minh đã được nghiên cứu bởi các nhà nghiên cứu Việt Nam.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 1 bài báo trên tạp chí SCI và 1 bài báo trên tuyển tập hội nghị khoa học
(1) La Duc Viet, Phan Thi Tra My, Lower bound of performance index of an on-off damper in a state-space system, Journal of Mechanical Engineering Science 0954-4062, 233 (12), pp 4288-4298, 2019 (SCI)
(2) Jaroslav Zapoměl, Luděk Pešek, La Duc Viet, Leonid Savin, Jan Kozanek, Reducing vibration amplitude by means of damping control in support elements of flexible rotors, International Colloquium DYMAMESI 2019, Poland
- Đào tạo: 02 Cử nhân

 

Kiến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã được thực hiện đầy đủ và đạt so với đăng ký. Hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng phát triển cả về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tế, sẽ được đầu tư thời gian phát triển trong tương lai gần. Chủ nhiệm nhiệm vụ chân thành cảm ơn Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Kế hoạch-Tài Chính đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.