Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình tạo rong giống loài bắp sú – Kappaphycus striatus (F. Schmitz) Doty ex P. C. Silva, 1996 bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo.
Mã số đề tài VAST. ĐLT, 09/17 - 18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên ThS.NCS. Vũ Thị Mơ
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 30/06/2020
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tạo được rong giống 2 cm, định hướng sản xuất rong giống sạch bệnh, chất lượng cao phục vụ cho nghề nuôi trồng rong thương mại carrageenophytes bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ 01 quy trình nhân giống rong K. striatus bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo
+ Đã sản xuất được 112 cây con bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo.
+ Bài báo
Các bài báo đã công bố (liệt kê):
01 bài đã đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
Vũ Thị Mơ, Trần Văn Huynh, Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Dương Tấn Nhựt, Cảm ứng hình thành mô sẹo từ nhánh rong bắp sú (Kappaphycus striatus) dưới các điều kiện nuôi cấy khác nhau” Tạp chí Công nghệ Sinh học,16(2): 301-309, 2018.
01 bài đã đăng online trên tạp chí quốc tế Acta Physiologiae Plantarum (SCI-E)
Vu Thi Mo, Le Kim Cuong, Hoang Thanh Tung, Tran Van Huynh, Le Trong Nghia, Chau Minh Khanh, Nguyen Ngoc Lam, Duong Tan Nhut, “Somatic embryogenesis and plantlets regeneration from seaweed Kappaphycus striatus” Acta Physiologiae Plantarum, 42:1-11, 2020.
- Về ứng dụng: Bước đầu triển khai ứng dụng đưa giống ra ngoài biển.

 

Những đóng góp mới

- Kĩ thuật nhân giống bằng phương pháp mô sẹo trên đối tượng mới Kappaphycus striatus.
- Quy trình nhân giống rong K. striatus bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo

 

Sản phẩm đề tài

- Quy trình nhân giống rong K. striatus bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo
- 112 cây con kích thước ≥ 2 cm.
    - Các bài báo đã công bố (liệt kê):
01 bài đã đăng và in trên tạp chí chuyên ngành trong nước
Vũ Thị Mơ, Trần Văn Huynh, Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Dương Tấn Nhựt, Cảm ứng hình thành mô sẹo từ nhánh rong bắp sú (Kappaphycus striatus) dưới các điều kiện nuôi cấy khác nhau” Tạp chí Công nghệ Sinh học,16(2): 301-309, 2018.
01 bài đã đăng online trên tạp chí quốc tế Acta Physiologiae Plantarum (SCI-E)
Vu Thi Mo, Le Kim Cuong, Hoang Thanh Tung, Tran Van Huynh, Le Trong Nghia, Chau Minh Khanh, Nguyen Ngoc Lam, Duong Tan Nhut, “Somatic embryogenesis and plantlets regeneration from seaweed Kappaphycus striatus” Acta Physiologiae Plantarum, 42:1-11, 2020.
- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh chuyên ngành thủy sinh vật học và 05 cử nhân.

 

Kiến nghị

- Cần tiếp tục hoàn thiện quy trình nhân giống ở quy mô lớn hơn.
- Nghiên cứu đưa rong giống ra ngoài tự nhiên

 

Ảnh nổi bật đề tài
1616148331307-Anh Bia.png