Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo vật liệu thủy tinh tellurite pha tạp đất hiếm ứng dụng làm các linh kiện quang học.
Mã số đề tài UDPTCN 07/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài ứng dụng KHCN
Họ và tên PGS.TS. Phan Tiến Dũng
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, chế tạo vật liệu thủy tinh tellurite pha tạp các nguyên tố đất hiếm định hướng ứng dụng trong chế tạo LED và linh kiện quang học.
- Đăng ký sáng chế kết quả nghiên cứu

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về công nghệ: Tìm được quy trình công nghệ chế tạo thủy tinh tellurite pha tạp đất hiếm
-    Về khoa học:

  • Đã khảo sát được tính chất quang của vật liệu đã chế tạo.
  • Ứng dụng lý thuyết Judd-Ofelt cho phổ phát quang, đã xác định được các thông số cường độ Ω2, Ω4 và Ω6 của ion Eu3+¬,¬ từ đó tiên đoán được các thông số bức xạ đối với mức kích thích 5D0 của ion Eu3+ và các thông số này chứng tỏ vật liệu thủy tinh tellurite có triển vọng ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo linh kiện và thiết bị quang học.
  • Đã nghiên cứu được các quá trình truyền năng lượng giữa các ion đất hiếm.

-    Về ứng dụng: Đánh giá được khả năng ứng dụng của vật liệu thủy tinh tellurite trong lĩnh vực phát triển các linh kiện quang học dựa trên vật liệu thủy tinh pha tạp các nguyên tố đất hiếm.

 

Những đóng góp mới

Các kết quả nghiên cứu đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp 02  Bằng độc quyền sáng chế. Điều này cho thấy vật liệu thủy tinh tellurite đã được nghiên cứu và chế tạo thành công với điều kiện công nghệ trong nước, khả năng ứng dụng của vật liệu này khá cao. Đây là những đóng góp mới vào kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu nói chung và vật liệu quang học nói riêng.