Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo điện cực TiO2, ZnO của thiết bị mẫu (prototype) xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp quang xúc tác được tăng cường bằng hiệu ứng plasmonics.
Mã số đề tài VAST03.04/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên TS. Ngô Thị Hồng Lê
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Chế tạo được các điện cực dựa trên vật liệu quang xúc tác TiO2 và ZnO của thiết bị mẫu xử lý ô nhiễm môi trường

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đã nghiên cứu chế tạo thành công các điện cực của thiết bị mẫu xử lý môi trường Au/TiO2, Au/ZnO có hoạt tính quang xúc tác tốt.
- Về ứng dụng: Đã chế tạo thành công thiết bị mẫu (prototype) xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp quang xúc tác được tăng cường bằng hiệu ứng plasmonics.

 

Những đóng góp mới

Đã nghiên cứu chế tạo được thiết bị quang xúc tác điện hóa xử lý ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo: 01 bài báo ISI tên tạp chí Journal of Electronic Materials.
- Các sản phẩm cụ thể:
01 Báo cáo khoa học về các đặc trưng vật lý của các điện cực (SEM, TEM, UV-VIS)
01 Báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu của hiệu ứng plasmonics
01 Thiết bị mẫu (prototype) xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp quang xúc tác được tăng cường bằng hiệu ứng plasmonics.
01 Đào tạo 1 thạc sỹ

 

Ảnh nổi bật đề tài
1616147056258-Figure 1.tif