Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo sensor điện hóa siêu nhạy/siêu rẻ trên cơ cở nano Nikel sulphide/Graphene Oxide với nền Cacbon và ứng dụng phát hiện hormone hiện trường Bisphenol A
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT-HH02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Phạm Khắc Duy
Thời gian thực hiện 01/06/2017 - 30/06/2020
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát triển và chế tạo điện cực siêu nhạy/siêu rẻ trên cơ sở kết hợp hạt nano Nikel Sulphide với Graphene Oxide để phân tích chất hormone môi trường Bisphenol A. Mở rộng ứng dụng của sensor đã phát triển vào nhiều đối tượng phân tích khác. Ứng dụng sensor đã phát triển vào hệ phân tích điện hoá nhỏ gọn ngoài hiện trường.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Chế tạo thành công sensor đã đề xuất MPL@NiS/GO với các bước đơn giản, rẻ tiền
+ Ứng dụng thành công sensor MPL@NiS/GO đã chế tạo vào phân tích nồng độ vết của hormone môi trường BPA với độ nhạy cao, độ lặp lại cao
+ Ứng dụng thành công sensor MPL@NiS/GO đã chế tạo vào phân tích nồng độ của hormone môi trường BPA trong mẫu thật như đĩa DVD, hóa đơn mua bán hàng
+ Mở rộng ứng dụng phân tích của sensor MPL@NiS/GO khi phân tích nồng độ thủy ngân Hg2+ với độ nhạy và độ lặp lại cao
- Về ứng dụng:
+ Bước đầu chế tạo thành công hệ máy nhỏ gọn ứng dụng sensor vừa chế tạo để ứng dụng trong các phép đo hện trường

 

Những đóng góp mới

+ Phát triển được sensor MPL@NiS/GO rẻ tiền, siêu nhạy, siêu bền, độ tin cậy cao trong phân tích BPA với độ nhạy tương đương với các sensor khác đang phát triển trên thế giới.
+ Sensor được áp dụng để phát hiện ra BPA trong các mẫu gia dụng như DVD, giấy mua bán hóa đơn siêu thị với nồng độ cao.
+ Ngoài khuôn khổ thuyết minh ban đầu, trên cùng một sensor MPL@NiS/GO, có thể áp dụng đồng thời để phân tích chất độc vô cơ kim loại nặng như Hg2+ với độ nhạy, độ bền, độ lặp lại cao tương đương với các sensor vừa được chết tạo trên thế giới
+ Ngoài khuôn khổ thuyết minh ban đầu, tác giả đã phát triển hệ máy nhỏ gọn áp dụng sensor vừa chế tạo để phân tích mẫu hiện trường

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố
+ 01 bài báo quốc tế trên tạp chí: Sensors and Actuators B: Chemical. Rank Q1 (IF: 6.4) (tác giả là corresponding author)
+ 01 bài báo trong nước: Vietnam Journal of Chemistry (Tác giả là 1st author)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Không
- Các sản phẩm cụ thể: 10 sensor đã được chế tạo, lưu giữ tại phòng Ứng dụng máy tính trong nghiên cứu hóa học, viện Hóa Học, Viện Hàn Lâm và Công Nghệ Quốc Gia