Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, xác định ranh giới mặn - nhạt tài nguyên nước các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước, ứng phó với biến đổi khí hậu
Mã số đề tài UQĐTCB.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên Phan Văn Trường
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 1 tỷ đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Điều tra, xác định ranh giới mặn - nhạt tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ (từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh).
-    Đề xuất các giải pháp khoa học kỹ thuật giảm thiểu xâm nhập mặn, sử dụng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ đến năm 2030.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Bộ dữ liệu về tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ;
-    Bộ Bản đồ phân bố mặn - nhạt nước mặt (mùa khô/mùa mưa) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ, tỷ lệ 1:100.000;
-    Bộ Bản đồ phân bố mặn - nhạt nước dưới đất trong các trầm tích Đệ tứ (mùa khô/mùa mưa) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ, tỷ lệ 1:100.000;
-    Dự báo nhiễm mặn tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ đến năm 2030 theo diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
-    Các giải pháp khoa học kỹ thuật về giảm thiểu xâm nhập mặn, khai thác sử dụng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ;

 

Những đóng góp mới

-    Có được bộ số liệu về tài nguyên nước bao gồm các giá trị về phân bố mặn nhạt nguồn nước trong các trầm tích Đệ tứ và các sông ven biển vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ.
-    Kết quả của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển các chuyên ngành khoa học liên quan, đổi mới sự nghiên cứu tài nguyên nước bằng tổ hợp các phương pháp hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và người dân về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt tăng khả năng ứng phó của con người đối với sự xâm nhập mặn các nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố:
+    Phan Văn Trường Lê Anh Đức (2019). Đánh giá và phân vùng chất lượng nước sông Nghèn theo chỉ số WQI cải tiến. Tạp chí Tài nguyên nước, số 3/2019, tr 73 - 80.
+    Phan Văn Trường Nguyễn Văn Kiên (2019). Tải lượng ô nhiễm nước thải lưu vực sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh.  Tạp chí Khoa học thuỷ lợi và môi trường, số 65, tr 95-102.
+    Phan Văn Trường, Đỗ Ngọc Thực, Nguyễn Đức Núi, Phí Văn Công, Vũ Xuân Việt (2019). Phân bố mặn – nhạt nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 8/2019, tr 49 – 56.
+    Phạm Ngọc Đạt, Lại Hợp Phòng, Phạm Ngọc Kiên, Phan Văn Trường (2019). Xác định ranh giới mặn-nhạt nước dưới đất theo giá trị điện trở suất và độ tổng khoáng hóa vùng ven biển Hà Tĩnh. Tạp chí Tài nguyên nước, số 1/2019, tr 28 – 35.
- Các sản phẩm khác:
+    Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ, chuyên ngành Biến đổi khí hậu tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
+    Bản thảo sách chuyên khảo: Phan Văn Trường (chủ biên). Nhiễm mặn nước dưới đất các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh), 250 trang.

 

Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu góp phần trong công tác quản lý, quy hoạch sử dụng tài nguyên nước và chống xâm nhập mặn tài nguyên nước cho các sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.