Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cấu trúc đới chuyển tiếp giữa đất liền và biển bằng tích hợp tài liệu địa vật lý đo trực tiếp trên đới bờ và từ vệ tinh - Ứng dụng cho khu vực đới bờ Nam Trung Bộ
Mã số đề tài ĐLTE00.09/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Nguyễn Kim Dũng
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định được các cấu trúc địa chất ở đới chuyển tiếp,chuẩn hóa liên kết các yếu tố cấu trúc đới bờ bằng nguồn tài liệu địa vật lý tích hợp.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học. Đề tài đã đạt được một số kết quả sau:
+ Đã thực hiện khảo sát và đo đạc được một bộ số liệu trọng lực trên khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận. Bộ số liệu đo mới gồm 351 điểm số liệu.
+ Đã tích hợp và hiệu chỉnh được bộ số liệu đo trực tiếp trên biển và trên đất liền với nguồn số liệu vệ tinh để đưa ra bản đồ dị thường trọng lực Free-air và trọng lực Bouguer trên khu vực dải ven biển Nam trung bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận.
+ Đã xây dựng và tính toán đưa ra 01 bản đồ cấu trúc địa chất trên khu vực và 03 sơ đồ khác bao gồm: sơ đồ độ sâu móng kainozoi, sơ đồ hệ thống đứt gãy và sơ đồ khối cấu trúc-mật độ trên khu vực nghiên cứu.
-    Về ứng dụng. Qua thực hiện đề tài đã tạo ra:
+ Bộ số liệu đo đạc mới. Nguồn số liệu sẽ được sử dụng có ích trong quá trình xử lý và minh giải tài liệu trọng lực sau này.
+ Các bản đồ dị thường trọng lực Bougher và Fai. Thông qua các bản đồ này, cho phép nghiên cứu cấu trúc địa chất theo tài liệu trọng lực mà không có sự phân biệt về ranh giới giữa đất liền và biển.
+ Các kết quả thu được từ các bản đồ và sơ đồ sản phẩm của đề tài đã cung cấp thông tin cho các nghiên cứu tiếp theo về đặc điểm cấu trúc địa chất trên khu vực nghiên cứu.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
[1]. Tran Tuan Dung, R.G.Kunich, Nguyen Van Sang, Bui Cong Que, Nguyen Ba Dai, Nguyen Kim Dung, Tran Tuan Duong, Tran Trong Lap, 2019. “ Improving accuracy of altimeter-derived marine gravity anomalies for geological structure research in the Vietnam South-Central Continiental self and adjacent areas”. Russian Journal of pacific geology, Vol 13, No.4, pp364-374
[2]. Nguyễn Kim Dũng, Đỗ Đức Thanh, Hoàng Văn Vượng, Đỗ Huy Cường, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Bá Đại, Trần Tuấn Dương, 2019. “Nghiên cứu chi tiết cấu trúc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa-Biển Đông Việt Nam trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực”. Tạp chí khoa học và công nghệ biển, 3B(T.19), pp-163-175.
[3]. Nguyen Kim Dung, Do Duc Thanh, Hoang Van Vuong, Duong Thi Hoai Thu. “ Using the combination of the 3D gravity inversion method with the directional analytic signal derivatives and the curvature gravity gradient tensor method to determine structure of the Pre-cenozoic basement on southeast continetial shelf of Vietnam”. Journal of marine science and technology, vol 18, No.4, pp.393-405.
[4]. Nguyễn Kim Dũng, Đỗ Đức Thanh, Hoàng Văn Vượng, Nguyễn Bá Đại,Nguyễn Thế Luân, Trần Tuấn Dương, 2019. “ Phân bố không gian hệ thống đứt gãy sâu trên biển Đông”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ 3, tr.120-131.
[5]. Nguyen Kim Dung, Do Duc Thanh, Nguyen The Luan, 2018. “Determing The Existence Depth Of Source Boundary”, American Journal of Engineering Research (AJER) e-ISSN:2320-0847 p-ISSN:2320-0936 Volume-7,Issue-10,pp-05-11.