Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật hỗ trợ trưng bày Bảo tàng dựa trên Công nghệ Thực tại ảo
Mã số đề tài VAST01.09/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Trịnh Xuân Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

•    Nghiên cứu các kỹ thuật cho bài toán hiển thị đối tượng ảo trong không gian thực.
•    Nghiên cứu các kỹ thuật trong bài toán hiển thị tăng cường thông tin cho đối tượng trong không gian thực.
•    Nghiên cứu cải tiến và nâng cao chất lượng hiển thị đối tượng ảo trong không
gian thực.
•    Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu được, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ trưng bày bảo tàng ứng dụng tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

 

Kết quả chính của đề tài

•    Về khoa học:
-    Nghiên cứu tổng quan về hỗ trợ trưng bày trong bảo tàng và ứng dụng công nghệ thực tại ảo trộn trong trưng bày bảo tàng
-    Nghiên cứu các kỹ thuật cho bài toán hiển thị đối tượng ảo trong không gian thực
-    Nghiên cứu các kỹ thuật trong bài toán hiển thị tăng cường thông tin cho hiện vật
trưng bày
-    Nghiên cứu các kỹ thuật tăng cường chất lượng, tốc độ hiển thị đối tượng ảo trong không gian thực. Chất lượng ở đây được hiểu theo nghĩa là làm sao để đối tượng ảo gần với đối tượng thật nhất về cả khía cạnh hình ảnh, âm thanh và sự tương tác của nó với đối tượng khác
•    Về ứng dụng:
-    Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và trưng bày bảo tàng ảo (VRMuseum 1.0) với các chức năng cơ bản như quản lý thông tin hiện vật, nhập và hiệu chỉnh mô hình ba chiều, hình ảnh, video kèm theo hiện vật; Hỗ trợ xây dựng và bố trí phòng trưng bày ảo hiện vật; Tra cứu thông tin hiện vật, xem mô hình ba chiều hiện vật và các dữ liệu đa phương tiện kèm theo; Tham quan phòng trưng bày ảo theo các chế độ tham quan 3D; VR và AR trên nền Web.
•    Về cơ sở dữ liệu hiện vật mẫu:
-    Số hóa ba chiều 54 mẫu vật tại bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, mỗi mẫu vật bao gồm hình ảnh, mô hình ba chiều và các dữ liệu mô tả kèm theo.

Những đóng góp mới

•    Số hóa ba chiều 50 mẫu vật tại bảo tàng Thien nhiên Việt Nam
•    Xây dựng thành công hệ thống phần mềm quản lý và trưng bày ảo cho các hiện vật bảo tàng, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực VR và AR
•    Đưa ra một số kỹ thuật cải tiến, nâng cao hiệu suất, chất lượng trong biểu diễn và tăng cường chất lượng hình ảnh, video và mô hình ba chiều

 

Sản phẩm đề tài Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, 18B Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ ứng dụng

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, 18B Hoàng Quốc Việt