Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số dược liệu đang được lưu hành và sử dụng phổ biến trên thị trường Hà Nội giai đoạn 1.
Mã số đề tài KHCBHH.02/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Trần Thị Hồng Hạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập được các hợp chất chính từ 05 loài dược liệu
- Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được
- Đánh giá hoạt tính kháng viêm và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidease của các hợp chất phân lập được

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
    + Đã tiến hành phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 67 hợp chất từ 5 loài dược liệu.
    + Đánh giá sơ bộ về thành phần một số hợp chất phân lập từ 05 loài dược liệu nghiên cứu với các mẫu dược liệu tương ứng mua trên thị trường.
 

 

Những đóng góp mới

+ Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 8 hợp chất mới từ 04 loài dược liệu.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 04 bài báo chuyên ngành quốc tế thuộc hệ thống SCIE


Các bài báo SCI/SCIE
+ Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Cham, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen The Cuong, Nguyen Hai Dang, Tran Hong Quang, Tran Thu Huong, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam & Chau Van Minh. Sesquiterpenoids from Saussurea costus. Natural Product Research 2019 Aug 12:1-7. DOI: 10.1080/14786419.2019.1650357
+ Nguyen Thi Thuy My, Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Cham, Nguyen Xuan Cuong, Tran Thu Huong, Tran Hong Quang, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh. Andropaniosides A and B, two new ent-labdane diterpenoid glucosides from Andrographis paniculata. Phytochemistry Letters, Volume 35, February 2020, Pages 37-40
+ Hanh TTH, My NTT, Cham PT, Quang TH, Cuong NX, Huong TT, Nam NH, Minh CV. Diterpenoids and Flavonoids from Andrographis paniculata. Chem. Pharm. Bull. 68(1) 96-99, 2020.
+ Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Cham, Hoang Anh Do, Nguyen The Cuong, Hyuncheol Oh, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh. Iridoid glucosides and phenylethanoid glycosides from Plantago major. Phytochemistry Letters Vol. 39, 111-115, 2020