Thông tin Đề tài

Tên đề tài Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới
Mã số đề tài TN17/X04
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên PGS.TS.Vũ Tuấn Hưng
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 30/11/2020
Tổng kinh phí 2.450.000.000 (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới. (đặc biệt là trong bối cảnh Tây Nguyên đang xúc tiến liên kết nội vùng, ngoại vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng trong quá trình Việt Nam thực thi Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới).
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới;
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới qua phân tích thực trạng các tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên hiện nay.
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện việc bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Góp phần tổng hợp, hệ thống hoá các lý luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên
- Về ứng dụng:
+ Đối với việc xây dựng đường lối chính sách:
Đề tài sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chính sách về bảo tồn và phát triển các giá trị của tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới, góp phần thực hiện đề án đổi mới, tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đáp ứng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng.
 + Đối với phát triển kinh tế - xã hội:
     Đề tài xác định, lựa chọn một số lĩnh vực kết nối giá trị của tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong phát triển như: Du lịch, dược liệu, tri thức truyền thống,v.v ...cần ưu tiên phát triển cho Tây Nguyên, đảm bảo tham gia có hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời nâng cao giá trị, gắn bảo tồn, phát huy giá trị đưa các giá trị trên vào trong sản xuất, lưu thông và kết nối thị trường hiệu qủa. Đồng thời đề xuất, giải pháp một số chính sách, cơ chế và giải pháp chung cho cơ quan quản lý nhà nước ở từng tỉnh, và chính sách chung cho Vùng Tây Nguyên đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong liên kết nội vùng và ngoại vùng cũng như quá trình hội nhập quốc tế thành công, góp phần đưa kinh tế - xã hội Tây Nguyên phát triển bền vững

Những đóng góp mới

Đề tài đã tổng hợp và hệ thống hoá về mặt lý luận liên quan đến bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên. Trong đó đã chỉ rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm, các dạng tài sản trí tuệ gắn với đặc thù Tây Nguyên để giúp cho các chủ thể biết bảo tồn, khai thác và phát triển.
Bên cạnh đó, trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài cũng đã đề xuất 1 số giải pháp chính sách cho việc bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế và 09 bài báo trên tạp chí trong nước

- Các sản phẩm khác (nếu có)
Xuất bản sách “Đánh thức tiềm năng tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững” NXB Lao Động, 2020.

 

Địa chỉ ứng dụng

Đã áp dụng một môn học Quản lý tài sản trí tuệ địa phương của Chương trình Đào tạo thạc sĩ Quản lý Sở hữu trí tuệ, Khoa Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh nổi bật đề tài
1619489049954-vthung.png