Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của một số loài tò vò (Hymenoptera: Sphecidae) trên cây ăn quả và cây công nghiệp quan trọng ở tỉnh Hòa Bình
Mã số đề tài ĐLTE00.05/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên ThS. Phạm Huy Phong
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đưa ra được thành phần loài và một số đặc điểm sinh học của một số loài tò vò họ Sphecidae để làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá vai trò, tiềm năng sử dụng, khả năng nhân nuôi và lợi dụng chúng trong phòng trừ sâu hại trên một số cây trồng quan trọng ở tỉnh Hòa Bình

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
 + Đề tài đã xác định được 19 loài tò vò thuộc 7 giống trong 4 phân họ của họ Sphecidae ở tỉnh Hòa Bình và phân bố của chúng trên 4 loài cây trồng: cây mía, cây đậu tương, cây cam và cây bưởi.
+ Đề tài đã nghiên cứu được một số đặc điểm sinh học (tập tính làm tổ, thời gian phát triển của các pha trước trưởng thành, thời gian sống của trưởng thành và vật mồi) của 5 loài tò vò họ Sphecidae.
+ Đề tài đã xác định được 3 loài tò vò họ Sphecidae có tiềm năng sử dụng trong phòng trừ sâu hại, hiện trạng quần thể và khả năng nhân nuôi chúng.
+ Đề tài đã đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn và duy trì các loài tò vò họ Sphecidae ở khu vực nghiên cứu.


-    Về ứng dụng: Đề tài đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học (ở trên) để thử nghiệm nhân nuôi 3 loài tò vò có tiềm năng sử dụng trong phòng trừ sâu hại trên một số cây trồng.

Những đóng góp mới

+ Đề tài đã mô tả, công bố một loài mới cho khoa học, Chalybion tanvinhensis Pham và Ohl, 2019 và hai loài mới được ghi nhận cho khu hệ tò vò Việt Nam, Ammophila globifrontalis Li và Yang, 1995 và I. nigella (Smith, 1856).
+ Đề tài đã ghi nhận lần đầu tiên giống Melittobia Westwood, 1848 (họ Eulophidae) cho khu hệ ong kí sinh ở Việt Nam.
+ Đề tài đã cung cấp một số dẫn liệu sinh học mới của 5 loài tò vò Ammophila clavus (Fabricius), Chalybion bengalense (Dahlbom), Sceliphron madraspatanum (Fabricius), Isodontia nigella (Smith), và Sphex argentatus Fabricius cho khoa học.
+ Đề tài đã bước đầu thử nghiệm nhân nuôi thành công 3 loài tò vò Ammophila clavus, Isodontia nigellaSphex argentatus trong điều kiện phòng thí nghiệm.
 

 

Kiến nghị

Cần mở rộng nghiên cứu trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình (nhiều sinh cảnh khác nhau, nhiều loài cây trồng khác nhau…) để đánh giá tổng thể về thành phần loài tò vò họ Sphecidae, có được các dữ liệu sinh học của nhiều loài làm cơ sở cho việc mô tả các loài mới, đánh giá vai trò của các loài tò vò trong việc thụ phấn cây trồng, nhân nuôi, phòng trừ sâu hại trên các loại cây trồng, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì quần thể các chúng.

Ảnh nổi bật đề tài
1617766806175-phphong 2.JPG