Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá rô phi thâm canh trong môi trường nước lợ bằng công nghệ Biofloc tại Hải Phòng
Mã số đề tài UDNGDP 08/19 - 20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài ứng dụng KHCN
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Thành
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1973,45 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Mục tiêu chung:
Nâng cao hiệu quả sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ biofloc nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ tại Hải Phòng
-     Mục tiêu cụ thể:
Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi thâm canh trong ao nước lợ bằng công nghệ biofloc tại Hải Phòng.
Các chỉ tiêu của mô hình:
- Quy mô 2000 m2
- Năng suất cá rô phi đạt > 20 tấn/ha/ vụ
- Hiệu quả kinh tế tăng 10 – 15% so với các công nghệ nuôi cá rô phi đang được ứng dụng tại địa phương.
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường bởi ammonia tự do NH3, NO2

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
-    Xây dựng được kỹ thuật thành tao và duy trì biofloc trong môi trường nước lợ
- Xây dựng  và đề xuất được quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ Biofloc (BFT) nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ
- Xây dựng thành công mô hình nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm ứng dụng BFT trong môi trường nước lợ tại Hải Phòng với quy mô sản xuất,
-    Về ứng dụng:
Quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ Biofloc (BFT) nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ, được mô tả cụ thể, với các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể như sau: Mật độ cá nuôi 6  con/m2;  Thời gian nuôi:  > 150 ngày/vụ; Cỡ cá thu hoạch: > 500g/con; Tỷ lệ sống > 90%; Năng suất nuôi: > 30 tấn /ha; Hệ số thức ăn: 1,22  – 1,3; Môi trường ao nuôi được kiểm soát nằm trong giới hạn cho phép. Quy trình đã nộp dơn đăng ký sở hữu trí tuệ
- Mô hình nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm ứng dụng BFT trong môi trường nước lợ tại Hải Phòng quy mô sản xuất, các chỉ tiêu của mô hình: Mô hình 1: 1200 m2, mô hình 2: 2000 m2;  mật độ  cá nuôi 6 con/ m2; năng suất nuôi đạt 33 - 37 tấn/ha; Hệ số thức ăn (FCR), hê số thức ăn ở mô hình 1 là 1,22 ;  mô hình 2 là  là 1,29; Lợi nhuận đạt từ 300 - 400 triệu/ha . Lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi theo mô hình nuôi hiện nay tại địa phương.  Lợi nhuận ròng tính theo 1 ha cao hơn 2,7 - 3,5 lần. Tỷ suất lợi nhuận  tăng cao hơn từ 1,7 - 2,1 lần. Lợi nhuận biên tăng từ 1,4 - 1,7 lần. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do kiểm soát được các chất hữu cơ gốc ni tơ (NH3, NO2..) trong ao. Cá rô phi thương phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những đóng góp mới

Đề tài đã xác định được các thông số kỹ thuật thành tạo và duy trì biofloc trong môi trường nước lợ. Ở các ngưỡng độ mặn thí nghiệm từ 5 - 25‰ việc tạo thành và duy trì biofloc không thấy có sự khác biệt lớn. Tỷ lệ C/N trong công nghệ nuôi thâm canh cá rô phi ứng dụng BFT trong môi trường nước lợ khoảng từ 13,5/1 – 14,5/1. Mật độ cá rô phi nuôi trong hệ thống BFT nước lợ là 6 - 8 con/m2. Đây là những cơ sở quan trọng để đề xuất quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ Biofloc (BFT) nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ

Từ cơ sở khoa học và thực tiễn đã xây dựng được quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ Biofloc (BFT) nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ, với các chỉ tiêu kỹ thuật của quy trình như sau: Mật độ cá nuôi 6  con/m2; Cá giống rô phi đơn tính đực, được thuần hóa độ mặn, phù hợp độ mặn ao nuôi, kích cỡ cá giống thả > 2 g/con ( 4 – 6 cm);  Thời gian nuôi:  > 150 ngày/vụ; Cỡ cá thu hoạch: > 500g/con; Tỷ lệ sống > 90%; Năng suất nuôi: > 30 tấn /ha; Hệ số thức ăn dao động từ : 1,22  – 1,3;
Đã ứng dụng quy trình kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất đã xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm ứng dụng BFT trong môi trường nước lợ tại Hải Phòng quy mô sản xuất với năng suất nuôi đạt 33 - 37 tấn/ha; Hệ số thức ăn (FCR), từ 1,22 -1,3 ; Lợi nhuận đạt từ 300 - 400 triệu/ha. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do kiểm soát được các chất hữu cơ gốc ni tơ (NH3, NO2..) trong ao. Cá rô phi thương phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Địa chỉ ứng dụng

Sở NN &PTNT Hải Phòng, Chi cục Thuỷ sản Hải Phòng, Trung tâm khuyến nông Hải Phòng, Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nuôi trồng thủy sản.