Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các chất chuyển hóa từ rong biển, động vật không xương sống và vi sinh vật biển
Mã số đề tài QTRU04.06/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Cơ quan phối hợp Viện Hóa sinh Hữu cơ Thái Bình Dương G. B. Elyakov - Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga- L.B. Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Phạm Đức Thịnh
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 1.200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Tìm kiếm nguồn các chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học mới từ rong biển, động vật không xương sống và vi sinh vật biển trong vùng biển Việt Nam để làm dược liệu hoặc thực phẩm chức năng.

Kết quả chính của đề tài

- Tiến hành nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của fucoidan chiết từ hai loài rong mới đó là S. duplicatumS. feldmannii và dữ liệu về hoạt tính kháng u của các phân đoạn fucodan chiết từ hai loài rong này. Trong đó, cấu trúc fucoidan phân đoạn SfF2 của rong S. feldmannii đã được xác định.
- Đối với SP từ Hải sâm, trong nghiên cứu này  đã nghiên cứu SP từ 03 loài hải sâm S. horrens, H. spiniferaH. astra thu thập được ở vùng biển Việt Nam. Đặc điểm thành phân hóa học của PS từ 03 loài hải sâm nay đã được định, trong đó đặc điểm cấu trúc của phân đoạn PS thu nhận được từ S. horrensH. astra đã được xác lập.
- Đối với các enzyme chuyển hóa polysaccharide từ động vật biển nhóm nghiên cứu đã tìm ra được enzyme fucoidanase chiết từ tuyến tiêu hóa của loài sò ngọt V. flavum có khả năng bẻ ngắn mạch PS có chứa liên kết α (1-3) của cơ chất PS chiết từ hải sâm S. variegaatus. Đây là enzyme lần đầu tiên được tìm thấy có khả năng chuyển hóa PS chiết từ loài hải sâm thu nhận được ở Việt Nam.
- Đối với enzyme chuyển hóa polysaccharide từ vi sinh vật biển, nhóm nghiên cứu đã bổ sung được vào bộ sưu tập VSV biển của đơn vị là 87 chủng vi khuẩn biển, trong đó có 05 chủng vi khuẩn biển tiềm năng sinh enzyme chuyển hóa polysaccharide chiết xuất từ các loài rong của Việt Nam.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

Bài báo thuộc danh mục SCIE: 01 bài
- Roza V. Usoltseva, Stanislav D. Anastyuk, Valeriy V. Surits, Natalia M. Shevchenko, Pham Duc Thinh, Pavel A. Zadorozhny, Svetlana P. Ermakova 2019, “Comparison of structure and in vitro anticancer activity of native and modified fucoidans from Sargassum feldmannii and S. duplicatum”, International Journal of Biological Macromolecules, Vol.124: 220 – 228.
Bài báo quốc gia thuộc VAST2
- Pham Duc Thinh, Tran Thanh Huyen, Tran Thi Thanh Van, Cao Thi Thuy Hang, Dinh Thanh Trung, and Pham Trung San, 2019, “Extraction and structural characteristic of polysaccharide sulfate from sea cucumber Holothuria spinifera”, Vietnam Journal of Chemistry, 57(4E1,2):108-13.
- Cao Thi Thuy Hang, Vo Thi Dieu Trang, Đinh Thanh Trung, Tran Thi Thanh Van, Nguyen Xuan Vien, Huynh Hoang Nhu Khanh, Pham Đuc Thinh, 2020, “The potential producing brown seaweed polysaccharide-modifying enzymes of marine bacteria isolated from the collected samples at Vietnam sea in the journey of the Akademik Oparin vessel in 2018”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 20(4B) 345-345.
- Huynh Hoang Nhu Khanh, Vo Thi Dieu Trang, Pham Duc Thinh, Pham Trung San, 2019, “Catalytic conditions of fucoidanase from Vasticardium flavum”, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (1) 28-37
Sản phẩm đào tạo:  Đề tài đã đào tạo được 02 Thạc sĩ chuyên nghành Hóa học và hỗ trợ đào tạo 01NCS

Những đóng góp mới

- Đưa ra đặc điểm cấu trúc của và dữ liệu về hoạt tính kháng u của fucoidan chiết xuất từ hai loài rong nâu chưa từng được nghiên cứu trước đó là S. duplicatumS. feldmannii.
- Đã tìm ra được enzyme từ loài sò ngọt V. flavum có khả năng cắt liên kết (1-3) của PS chiết xuất từ hai loài hải sâm thu thập ở vùng biển Việt Nam Holothuria spinifera và Stichopus variegatus.
- Đã đào tạo được 02 thạc sĩ chuyên ngành Hóa học và hỗ trợ kết quả của 01 NCS.

Ảnh nổi bật đề tài
1654676514387-31. pdt.png