Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài thực vật bậc cao có mạch, đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tại Khu Dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai
Mã số đề tài ĐL0000.03/22-23
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ, Đề tài khác
Họ và tên TS. Bùi Hồng Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2022 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Đạt loại A
Mục tiêu đề tài
Đánh giá hiện trạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững.
Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: 
+ Đề tài xác định Hệ thực vật Khu DTSQ thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng có tổng số 2232 loài và dưới loài thuộc 859 chi và 182 họ thực vật của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là: Ngành Thông đất (Lycopodiophyta): 12 loài, 4 chi, 2 họ; Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta):  2 loài, 1 chi, 1 họ; Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta): 122 loài, 46 chi, 11 họ; Ngành Thông (Pinophyta): 14 loài, 10 chi, 7 họ; Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta): 2082 loài và dưới loài, 798 chi, 161 họ. 
+ Đã công bố 05 loài mới cho khoa học là Leptochilus ornithopus T. Fujiw. & B.H. Quang; Sterculia konchurangensis C.N. Kieu, D.B.Tran & B.H.Quang; Ceriscoides glabra B.H.Quang, N.T.Cuong, T.D. Binh & Nuraliev; Hedyotis konhanungensis B.H. Quang, T.A. Le, K.S. Nguyen & Neupane và Meistera muriformis Škorničk. Đã phát hiện 4 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam là loài Thelypteris immersa (Blume) Ching = Amblovenatum immersum (Blume) Mazumdar; Glochidion geoffrayi Beille; Lysimachia nutantiflora F.H. Chen & C.M. Hu; Hedyotis diversifolia E.T. Geddes.
- Về ứng dụng:
+ Đề tài Trên cơ sở các số liệu thu thập được, trong số 2232 loài ghi nhận, Đề tài đã thống kê 1010 loài cây có giá trị sử dụng, chiếm 45,25% số loài của Hệ thực vật. Về mức độ quý hiếm, trong số 2232 loài loài thực vật bậc cao có mạch được ghi nhận tại Khu DTSQ TG Cao Nguyên Kon Hà Nừng có tất cả 832 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc diện cần phải bảo tồn theo tiêu chí đánh giá của Sách Đỏ Việt Nam (2007), Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ (2021), IUCN (2019).
+ Đã đánh nguyên nhân, các mối đe dọa và đưa ra biện pháp bảo tồn hệ sinh thái và các loài thực vật đặc hữu quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo tồn. Từ đó đề xuất 6 nhóm biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các loài thực vật bậc cao có mạch, quý hiếm tại Khu DTSQ Kon Hà Nừng.
Những đóng góp mới

- Cập nhật mới nhất về tính đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch ở Khu DTSQ Kon Hà Nừng (phần lớn có minh chứng qua các loài thu thập được).
- Đề tài đã phát hiện Phát hiện và công bố 05 loài mới thế giới và 04 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.
- Đề tài đã đề xuất 6 nhóm biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các loài thực vật bậc cao có mạch, quý hiếm tại Khu DTSQ Kon Hà Nừng.

Kiến nghị

Tiếp tục điều tra, nghiên cứu giải pháp phục hồi một số quần thể thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Điều tra nghiên cứu các nhóm taxon cụ thể, đặc biệt các loài phân bố ở khu vực núi khu DTSQ Kon Hà Nừng. 

Ảnh nổi bật đề tài
1709623990809-Screen Shot 2024-03-05 at 2.32.57 PM.png