Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano ứng dụng tách hyđrô từ nước trong vùng ánh sáng nhìn thấy
Mã số đề tài GUST.STS. ĐT2018/HH04
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Mạnh
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 300.000.000
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến, ứng dụng phân hủy nước thành hydro với hiệu suất hấp thu và chuyển hóa (STH-solar-to-hydro) trên 30% năng lượng mặt trời làm nhiên liệu sạch thân thiện môi trường.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Chế tạo thành công vật liệu quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano và xác định đặc trưng tính chất của vật liệu. Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo điện cực quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano và quy trình tách hydro từ nước, kết quả hiệu suất chuyển hóa lượng tử ánh sáng thành hydrô đạt 30,91%.
- Về ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng cho các lĩnh vực vật liệu quang xúc tác như: cảm biến, xử lý môi trường, vật liệu xúc tác sản xuất hydro, pin năng lượng mặt trời, điện cực quang điện.

 

Những đóng góp mới

* Những đóng góp mới của đề tài:
Thành công trong nghiên cứu vật liệu điện cực quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano sẽ đóng góp cho ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực vật liệu nano của Việt Nam.
Thành công trong nghiên cứu vật liệu sản xuất hydro sẽ đóng góp cho lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sạch của Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:

- Các sản phẩm cụ thể:
02 - tấm điện cực quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano kích thước 10x30mm, (dạng mảng ống nano đường kính 70-90nm; Chiều dài 400-500 nm)- Được lưu trữ tại Học viện Khoa học và Công nghệ.
01- Quy trình chế tạo vật liệu ZnS/CdS/Pt-TiO2, được lưu trữ tại Học viện Khoa học và Công nghệ.
01- Quy trình phân tách Hydro từ nước sử dụng vật liệu điện cực quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 trong vùng ánh sáng nhìn thấy, được lưu trữ tại Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Các sản phẩm khác:
Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học (Quyết định kèm theo phụ lục Báo cáo tổng hợp).
Hỗ trợ đào tạo 03 kỹ sư Kỹ thuật Hóa học.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1684396400020-nvmanh.jpg