Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng mô hình xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh bằng các giải pháp thân môi trường, chi phí thấp
Mã số đề tài UQSNMT.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN ủy quyền thực hiện tại Viện HLKHCNVN
Họ và tên PGS. TS. Bùi Thị Kim Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 01/06/2022
Tổng kinh phí 2.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được mô hình công nghệ sử dụng thực vật thủy sinh (dòng chảy bề mặt, dòng chảy ngầm, công nghệ phối hợp) kết hợp với các quá trình tiền xử lý đơn giản để xử lý hiệu quả ô nhiễm trong nước thải của các làng nghề sản xuất bún bánh phường Đa Mai, TP Bắc Giang, từ đó có thể mở rộng áp dụng cho các loại hình làng nghề khác có tính chất nước thải tương tự.
Hệ thống được thiết kế theo độ dốc, khai thác quá trình tự chảy giữa các modul xử lý, ít hoặc không phụ thuộc năng lượng trong quá trình vận hành.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được tập hợp trong Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các bài báo. Dữ liệu khoa học trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ chi phí thấp, vận hành đơn giản và hiệu quả cao trong xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh.
- Về ứng dụng: Có thể áp dụng phổ cập công nghệ tại nhiều địa phương, nhiều loại nước thải bị ô nhiễm. Mô hình xử lý nước thải tại làng nghề sản xuất bún bánh Đa Mai, Bắc Giang

 

Những đóng góp mới

Những đóng góp mới của nhiệm vụ: Đưa ra công nghệ xử lý nước thải phù hợp với làng nghề sản xuất bún bánh với các tiêu chí về chi phí thấp, vận hành ổn định và hiệu quả xử lý đạt quy chuẩn xả thải. Cải tạo cảnh quan môi trường, cải thiện môi trường nước bị ô nhiễm kim loại nặng bằng phương pháp trên sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

 

* Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02
+ Bùi Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trần Điện, Đặng Đình Kim, 2021. Đánh giá khả năng ứng dụng cây khoai nước (colocasia esculenta) trong hệ bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh Đa Mai, Bắc Giang. Tài nguyên và Môi trường, chuyên đề KHCN 2/2021.
+ Nguyễn Văn Thành, Dương Trọng Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Thị Kim Anh, Trần Viết Khanh, 2022. Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ bãi lọc trồng cây nhân tạo dòng chảy ngầm và hệ thực vật nổi đối với nước thải làng nghề sản xuất bún bánh tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. TNU Journal of Science and Technology, 227(08): 367 – 375.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01
+ Giải pháp hữu ích: Quy trình xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh bằng công nghệ thân môi trường
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Mô hình trình diễn xử lý nước thải quy mô 10 m3/ngày.đêm tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải làng nghề bún bánh đáp ứng quy định xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B
+ Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ

Địa chỉ ứng dụng Làng nghề sản xuất bún bánh Đa Mai, Bắc Giang.
Ảnh nổi bật đề tài
1681446611830-37.BTKanh.png