Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ammonia và nitrite trong nuôi tôm nước lợ
Mã số đề tài UDPTCN05/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài ứng dụng KHCN
Họ và tên TS. Đào Thị Ánh Tuyết
Thời gian thực hiện 01/04/2018 - 01/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

 Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng dự thảo quy trình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý hiệu quả ammonia và nitrite trong nuôi tôm nước lợ.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu hoàn thiện khâu làm giầu và giai đoạn nuôi tăng sinh khối cải thiện hiệu quả tăng sinh khối và hiệu quả xử lý của chế phẩm.
- Triển khai thử nghiệm chế phẩm vào thực tiễn nuôi tôm thẻ chân trắng ở quy mô nhỏ nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của chế phẩm.
- Xây dựng dự thảo quy trình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý hiệu quả ammonia và nitrite trong nuôi tôm nước lợ.

 

Kết quả chính của đề tài

1. Về công nghệ:
Đã đưa ra được quy trình sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học xử lý ammonia và nitrite từ mẫu môi trường ngoài tự nhiên. Quy trình có phương pháp làm giàu mới, cho phép làm giầu cùng lúc nhiều loài vi khuẩn có khả năng nitrate hóa và được gọi là phương pháp làm giầu nhiều bước (multi-step enrichment) để làm giầu đồng thời cả hai nhóm vi khuẩn (oxy hóa ammonia và và oxy nitrite).
2. Về khoa học:
Quy trình sản xuất thử nghiệm dựa trên quá trình làm giàu vi khuẩn nitrate hóa mới nhất từ trước tới nay, quy trình làm giàu đa bước, có thể tối ưu hóa sự phát triển của nhóm vi khuẩn đích (vi khuẩn nitrate hóa) và hạn chế tối đa sự phát triển không muốn của các nhóm vi khuẩn khác.
3. Về ứng dụng:
    Quy trình sản xuất chế phẩm có thể ứng dụng trong sản xuất chế phẩm xử lý ammonia và nitrite từ mẫu ngoài tự nhiên, có giá thành phải chăng. Viện có thể trực tiếp sản xuất chế phẩm sinh học hoặc chuyển giao kết quả nhiệm vụ cho các doanh nghiệp để họ sản xuất và cung ứng cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản nước lợ.  

 

Những đóng góp mới

Quy trình có phương pháp làm giàu mới nhất từ trước đến nay, cho phép làm giầu cùng lúc nhiều loài vi khuẩn có khả năng nitrate hóa để làm giầu đồng thời cả hai nhóm vi khuẩn (oxy hóa ammonia và và oxy nitrite).
    Chế phẩm có nguồn gốc từ hệ vi sinh vật bản địa, có khả năng thích ứng và phát huy được hiệu quả xử lý môi trường tốt hơn các chế phẩm có nguồn gốc ngoại lai và không gây ra những rủi ro cho hệ sinh thái địa phương.

 

* * Sản phẩm cụ thể giao nộp:
1. Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích
Giải pháp hữu ích (số 2507): Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý chất ô nhiễm amoniac và nitrit
2. Các bài báo đã công bố
- Dao Thi Anh Tuyet, Le Minh Hiep, Ha Thi Binh, Le Thanh Huyen, Sen-Lin Tang, Pei-Wen Chiang, Do Manh Hao. A multi-step nitrifying microbial enrichment to remove ammonia and nitrite in brackish aquaculture system. Biodegradation 33: 373-388. https://doi.org/10.1007/s10532-022-09988-9.
- Do Manh Hao, Ng. T. Dat, D. Th. A. Tuyet, L.M. Hiep, H.T. Binh, Ph. Kongmany, H.P. Hiep and L. Th. Huyen (2019). Isolation and Identification of some Heterotrophic Sulfur Oxidizing Bacteria Isolated in Mangrove along to Haiphong - Quangninh Coastal. Biological Forum – An International Journal 11(2): 109-115(2019). ISSN: 2249-3239.
- Ha Thi Binh, Dao Thi Anh Tuyet, Le Minh Hiep, Nguyen Ba Khang, Do Manh Hao. Treatment efficiency of some Bacillus strains in water recipeted shrimp research waste by regular filter technology (RAS). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, chấp nhận đăng ngày 20/4/2022.
3. Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Các quần xã vi khuẩn nitrate hóa được làm giàu đa bước tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh được lưu giữ tại Trạm Nghiên cứu biển Đồ Sơn, Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
4. Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh tiến sỹ, 02 thạc sỹ.

Kiến nghị Cần thực hiện giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm ở quy mô công nghiệp.
Ảnh nổi bật đề tài
1681446222250-36.DTAtuyet.jpg