Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu và mô hình học máy nhằm hỗ trợ phát hiện tấn công gây nhiễu trong mạng liên lạc giao thông
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-TT02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Minh Hương
Thời gian thực hiện 01/09/2020 - 01/02/2023
Tổng kinh phí Tổng kinh phí 408 triệu, trong đó kinh phí đề tài là 300 triệu, nhận học bổng 108 triệu (4,5 triệu/tháng trong 24 tháng)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm hai mục tiêu là xây dựng bộ dữ liệu mang đặc trưng của mạng liên lạc không dây trong giao thông, và xây dựng mô hình học máy sử dụng bộ dữ liệu này để phát hiện tấn công gây nhiễu trong mạng một cách hiệu quả.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Bộ dữ liệu đặc trưng của mạng liên lạc không dây trong giao thông:


+ Bộ mô phỏng dữ liệu gây nhiễu trong mạng giao thông đã được hiệu chỉnh với tập dữ liệu thực.
+ Kết quả đánh giá mô hình học máy sử dụng bộ dữ liệu này để phát hiện tấn công gây nhiễu
- Về mặt đào tạo: 01 thạc sĩ
+ Tên thạc sĩ: Huỳnh Vinh Nam - Đại học KHCNHN
+ Tên luận văn:
Tên tiếng Việt: “Phương pháp phát hiện tự động các điểm mốc hình thái trên ảnh cánh côn trùng sử dụng học sâu”
Tên tiếng Anh: “Automatic landmarks detection on Insect wings using Deep Learning method”
+ Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Hà (thành viên của đề tài)

 

Những đóng góp mới

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng bộ dữ liệu tổng hợp từ bộ mô phỏng mạng NS-3. Bộ dữ liệu là các quan sát truy nhập môi trường tại các phương tiện giao thông được lắp đặt các thiết bị liên lạc. Bộ dữ liệu này chứa cả các quan sát khi có tấn công gây nhiễu trong mạng. Vì vậy, nó có thể được sử dụng cho các nghiên cứu về phương án phát hiện tấn công gây nhiễu. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng làm kết quả tham chiếu để so sánh với các dữ liệu thu được từ kiểm thử hoặc thu được trong thực tế dưới cùng điều kiện và kịch bản.
Bộ mô phỏng mạng NS-3 do đề tài xây dựng cho phép thực hiện các mô phỏng về tấn công gây nhiễu trong mạng giao thông liên lạc. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho các nghiên cứu phát hiện cũng như phản ứng lại với kiểu tấn công này. Ví dụ như, để đánh giá phương pháp phát hiện và phản ứng với nhiễu thời gian thực, dữ liệu cần được tạo ra liên tục và đồng thời tương ứng với phản ứng của các thiết bị trong mạng.

 

* Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
“A Defense System: Jamming Detection and Mitigation for Safety Applications in Vehicular Networks ” – International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering (E-ISSN 2250-2459, Volume 13, Issue 02, February 2023), DOI: 10.46338/ijetae0223_05.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
01 đĩa DVD-ROM lưu trữ bộ dữ liệu platoon gồm 27000 dữ liệu gồm các quan sát truy nhập môi trường tại 09 thiết bị.
-    Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sĩ
+ Tên thạc sĩ: Huỳnh Vinh Nam - Đại học KHCNHN
+ Tên luận văn: “Phương pháp phát hiện tự động các điểm mốc hình thái trên ảnh cánh côn trùng sử dụng học sâu” (“Automatic landmarks detection on Insect wings using Deep Learning method”)
+ Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Hà (thành viên của đề tài)

Ảnh nổi bật đề tài
1681443643671-30.NMhuong.jpg