Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu từ cứng đặc chủng, ứng dụng trong quốc phòng.
Mã số đề tài TĐANQP.02/20-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Họ và tên GS.TS. Nguyễn Huy Dân
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 12.800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được qui trình công nghệ chế tạo một số vật liệu từ cứng đặc chủng ứng dụng trong tên lửa phòng không tầm thấp.
- Chế tạo phôi một số chi tiết từ cứng trong đầu tự dẫn (gương từ), cảm biến ngòi nổ, máy phát tuabin khoang lái và cảm biến tốc độ góc của tên lửa phòng không tầm thấp.

Kết quả chính của đề tài
Về khoa học
- Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo một số vật liệu từ cứng Alnico đáp ứng yêu cầu chế tạo phôi các chi tiết từ cứng trong tên lửa phòng không tầm thấp.
- Đã xây dựng được quy trình công nghệ để chế tạo một số phôi có kích thước, thông số từ tương đương với mẫu chuẩn, đáp ứng yêu cầu cho chế tạo các chi tiết trong tên lửa phòng không tầm thấp.
- Đã đăng được 03 bài báo trên Tuyển tập báo cáo Hội nghị trong nước; đăng ký 02 sáng chế (01 được chấp nhận đơn và 01 đã gửi bản chỉnh sửa cho Cục Sở hữu trí tuệ); tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ và 01 Kỹ sư.
Về ứng dụng
Đã sử dụng vật liệu từ cứng Alnico chế tạo được làm các chi tiết từ cứng trong đầu tự dẫn (gương từ), cảm biến ngòi nổ, máy phát tuabin khoang lái và cảm biến tốc độ góc của tên lửa phòng không tầm thấp. 
Những đóng góp mới

Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo một số loại vật liệu Alnico và phôi các chi tiết từ cứng có các thông số từ đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong tên lửa phòng không tầm thấp.
Sản phẩm của đề tài:

a) Các bài báo đã công bố
1. Phạm Thị Thanh, Nguyễn Huy Ngọc, Kiều Xuân Hậu, Trương Việt Anh, Nguyễn Hải Yến, Đào Sơn Lâm, Phạm Văn Đại, Trần Đăng Thành, Lương Văn Đương, Nguyễn Văn Thao, Phan Ngọc Hồng, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Alnico bằng phương pháp luyện kim bột, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12-SPMS 2021, 36-39.
2. Trương Việt Anh, Đặng Quốc Khánh, Lương Văn Đương, Trần Bảo Trung, Lê Danh Chung, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Huy Ngọc, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Kiều Xuân Hậu, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Alnico bằng phương pháp SPS, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12-SPMS 2021, 40-43. 
3. Nguyễn Huy Ngọc, Phạm Thị Thanh, Kiều Xuân Hậu, Nguyễn Hải Yến, Đào Sơn Lâm, Phạm Văn Đại, Trần Đăng Thành, Lương Văn Đương, Trương Việt Anh, Nguyễn Văn Thao, Phan Ngọc Hồng, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Alnico bằng phương pháp đúc, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12-SPMS 2021, 44-48.
b) Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích
01 sáng chế “Quy trình chế tạo vật liệu từ cứng Alnico dị hướng bằng phương pháp đúc” được chấp nhận đơn.
01 sáng chế “Vật liệu từ cứng Alnico cảm ứng từ dư cao và phương pháp chế tạo vật liệu này” đã chỉnh sửa và gửi lại cho Cục Sở hữu trí tuệ. 
c) Các sản phẩm cụ thể
- 01 kg vật liệu từ cứng Alnico-X ứng dụng trong đầu tự dẫn
- 01 kg vật liệu từ cứng Alnico-X ứng dụng trong cảm biến ngòi nổ
- 01 kg vật liệu từ cứng Alnico-X ứng dụng trong máy phát tuabin khoang lái
- 01 kg vật liệu từ cứng Alnico-X ứng dụng trong cảm biến tốc độ góc
- 25 chiếc phôi gương từ trong đầu tự dẫn
- 30 chiêc phôi chi tiết từ cứng cho cảm biến ngòi nổ
- 30 chiếc phôi chi tiết từ cứng cho máy phát tuabin khoang lái
- 30 chiếc phôi chi tiết từ cứng cho cảm biến tốc độ góc
- 08 quy trình công nghệ đã được thẩm định 
Địa chỉ ứng dụng
Các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Ảnh nổi bật đề tài
1680679324546-Screen Shot 2023-04-05 at 2.21.44 PM.png