Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phân tích phi tuyến kết cấu làm từ vật liệu dị hướng và không đồng nhất
Mã số đề tài QTRU01.07/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Cơ quan phối hợp Viện Các vấn đề Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên GS.TS. Nguyễn Đình Kiên
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát triển mô hình cơ học và mô hình tính toán số theo phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích ứng xử một số kết cấu làm từ vật liệu dị hướng và vật liệu không đồng nhất.

Kết quả chính của đề tài
- Xây dựng được mô hình phần tử hữu hạn cho phân tích kết cấu dầm và dầm sandwich làm từ vật liệu có cơ tính biến thiên có chuyển vị lớn. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường cũng được xét tới trong mô hình phần tử hữu hạn.
- Đã xây dựng thuật toán và chương trình tính toán số trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn dùng trong phân tích dầm có yếu tố phi tuyến hình học. Đã tiến hành phân tích các bài toán cụ thể, đánh giá ảnh hưởng của sự phân bố vật liệu, tham số hình học tới ứng xử phi tuyến của dầm. 
- Trên cơ sở tiêu chuẩn chảy dẻo Hill, đã xây dựng biểu thức cho tải trọng tới hạn của tấm dị hướng có khuyết tật vết nứt chịu uốn thuần túy có ảnh hưởng của biến dạng dẻo. 
- Hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh trong lĩnh vực phân tích phi tuyến.
- Góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khao học Nga.
Những đóng góp mới

Xây dựng được mô hình phần tử dầm phi tuyến cho phân tích khung dầm sandwich FGM có chuyển vị lớn.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): Đã công bố 03 bài báo thuộc danh mục tạp chí ISI. Cụ thể: 
1) D.K. Nguyen, T.T.H. Bui, T.T.H. Tran, T.T.H., Large deflections of functionally graded sandwich beams with influence of homogenization schemes. Archive of Applied Mechanics, 92, 1757–1775 (2022). https://doi.org/10.1007/s00419-022-02140-2
2) S. Alexandrov, E. Lyamina, A. Pirumov, D.K. Nguyen, A limit load solution for anisotropic welded cracked plates in pure bending, Symmetry, 12, (11), (2020), https://doi.org/10.3390/sym12111764.
3) E. Lyamina, N. Kalenova, D.K. Nguyen. Influence of plastic anisotropy on the limit load of an overmatched cracked tension specimen, Symmetry, 12, (1079), (2020); doi:10.3390/sym12071079.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có): 
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 
- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh
Ảnh nổi bật đề tài
1680677361300-Screen Shot 2023-04-05 at 1.49.01 PM.png