Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cảm biến dựa trên ống nano cacbon bán dẫn để đánh giá sự hoạt động của các kênh ion trên màng tế bào sống
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-CH02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Phạm Bá Việt Anh
Thời gian thực hiện 01/09/2020 - 30/09/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Khảo sát được các đặc tính của cảm biến CNT-FET như kích thước cảm biến, đặc trưng bề mặt cảm biến, đặc trưng điện.
- Đánh giá được khả năng sử dụng cảm biến CNT-FET để theo dõi sự hoạt động của các kênh ion trên màng tế bào sống.
- Ứng dụng được cảm biến CNT-FET để đánh giá ảnh hưởng của một số chất kích thích đến sự hoạt động của các kênh ion.

Kết quả chính của đề tài

- Tổng quan được các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài như phương pháp chế tạo và ứng dụng của cảm biến cảm biến transistor hiệu ứng trường; phương pháp nghiên cứu kênh ion của tế bào.
- Khảo sát được các đặc trưng của cảm biến cảm biến transistor hiệu ứng trường chế tạo từ ống nano cacbon.
- Ứng dụng được cảm biến transisor ống nano cacbon để đánh giá ảnh hưởng của histamine và chlorpheniramine đến sự hoạt động của dòng ion Ca2+ trên tế bào Hela.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố:
1. Viet Anh Pham Ba; Ngoc Pham Van Bach; Thien Nguyen Luong; Khoa Viet Nguyen. Semiconducting Carbon Nanotube-Based Nanodevices for Monitoring the Effects of Chlorphenamine on the Activities of Intracellular Ca2+ Stores. Journal of Analytical Methods in Chemistry 2022, 2022, 9019262.
2. Viet Anh Pham Ba; Ngoc Pham Van Bach; Khoa Viet Nguyen. Monitoring of Histamine-Induced Calcium Channel Activity of a Single Cell Using Semiconducting Carbon Nanotube Transistors. Vietnam Journal of Science and Technology 2022. (đã được chấp nhận đăng)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): không
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài: 01
+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt: 01
+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh: 01
+ Bài báo SCIE: 01
+ Bài báo VAST 2: 01

Những đóng góp mới

- Các kết quả của đề tài có thể được sử dụng trong việc phát triển và ứng dụng cảm biến cảm biến bán dẫn CNT-FET vào các nghiên cứu hóa y sinh.
- Các chuyên đề, kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại học viên Khoa học và Công nghệ.

Ảnh nổi bật đề tài
1673838823412-198.png