Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hoá học hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym xanthine oxidase gây bệnh gút từ 3 loại cây dược liệu Việt Nam (ngô đồng, chút chít và chùm ngây)
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-HH01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Trương Ngọc Minh
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thành phần hoá học hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym xanthine oxidase gây bệnh gút từ 3 loại cây dược liệu Việt Nam (ngô đồng, chút chít và chùm ngây).

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã đánh giá được hoạt tính chống oxy hoá theo 3 phương pháp (DPPH, ABTS và reducing power) và ức chế xanthine oxidase đối với các cao chiết và chất sạch được phân lập từ vỏ thân cây ngô đồng Jatropha podagrica và thân rễ cây chút chít (Rumex acetosa L.).
Về ứng dụng: Kết quả của nghiên cứu này cho thấy thân vỏ cây ngô đồng Jatropha podagrica, thân rễ cây chút chít (Rumex acetosa L.) và cành chùm ngây (Moringa oleifera) có thể có thể được sử dụng để điều trị bệnh gút và đóng góp vào các đặc tính y học của 3 loại cây dược liệu nghiên cứu.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 1 bài báo quốc tế ISI và 1 bài báo quốc tế thường
+ Minh, T.N., Minh, B.Q., Duc, T.H.M., Thinh, P.V., Anh, L.V., Dat, N.T., Nhan, L.V. and Trung, N.Q. Potential Use of Moringa oleifera Twigs Extracts as an Anti-Hyperuricemic and Anti-Microbial Source. Processes, 2022, 10(3), 563.
+ Minh, T.N., Andriana, Y., Minh, B.Q., Trung, N.Q. and de Guzman-Gelani, C., Investigation of Xanthine Oxidase Inhibitors in Bioactive Components of Jatropha podagrica stem bark. Journal of medical pharmaceutical and allied sciences, 2022, 11(2), 4527 – 4530.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
10 hợp chất phân lập được bao gồm: metyl gallate (C1), fraxetin (C2) và tomentin (C3) trong cây J. podagrica; chrysophanol (C4), physcion (C5), nepalenside A (C6), nepalenside B (C7), torachrysone (C8), emodin (C9) và citreorosein (C10) trong cây Rumex acetosa L. Hiện đang lưu tại Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Ảnh nổi bật đề tài
1673321109415-187.png