Thông tin Đề tài

Tên đề tài Địa chất, nhiệt niên đại (U/Pb, Ar/Ar) và phân loại hệ đồng vị (Sr/Nd) của các batolit granitoid Việt Nam (Paleozoi muộn – Mezozoi)
Mã số đề tài VAST.HTQT.NGA.06/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Cơ quan phối hợp Viện Địa chất và Khoáng vật học – Phân viện Siberi – Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Phía Việt Nam: Phan Lưu Anh; Phía đối tác: Vladimirov Aleksandr
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 30/06/2019
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng các mô hình thạch luận và nhiệt niên đại quá trình thành tạo một số batolit granitoid các tổ hợp granit Đèo Cả - Ankroet (K2); Cà Ná (K1-2); Hải Vân (T1) và Bà Nà (T1) trong địa phận các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng (Pz muộn – Mz), trên cơ sở này theo rõi quá trình phát triển vỏ lục địa và thiết lập vai trò chỉ thị của hoạt động magma granitoid trong quá trình tiến hóa vỏ và tiềm năng tạo quặng.

Kết quả chính của đề tài

Dựa trên sự tái thiết quá trình phát triển nhiệt của batholithgranitoid, mà khối Sông Chảy (miền Bắc Việt Nam) là đại diện, sự tồn tại lâu dài của magma granitoid ở độ sâu của vỏ Trái đất (H 15-20 km, Δt ~ 20-50 Ma) được xác lập. Phân tích địa động lực và mô hình toán học về lịch sử nhiệt của quá trình nguội của batholith granit cho thấy lò magma là bẫy nhiệt ở tầng dưới của vỏ trái đất, trong một thời gian dài đã lưu giữ dung thể sót granit. Hoạt hóa lò magma xảy ra trong các khu vực kiến tạo trượt sau va chạm và được liên kết bởi sự khai lộ kiến tạo của các địa khối của vỏ trái đất. Cuối cùng, điều này dẫn đến sự biến đổi của batholith thành phức hệ nhân biến chất kiểu Cordillera.
Các nghiên cứu địa chất, khoáng vật học, thạch học và địa hóa học (tuổi đồng vị U / Pb, Rb / Sr, Ar / Ar) của các phức hệ magma đới  Đà Lạt cho phép  phân lập hai giai đoạn phản ánh sự thay đổi của các bối cảnh địa động lực ở Đông Nam Á. Giai đoạn đầu tiên (J3) tương ứng với bối cảnh địa động lực treenhuts chìm, khi các tầng đá núi lửa của phức hệ Đèo Bảo Lộc (bazan kiềm, andesit, dacites và tuffs) hình thành. Giai đoạn thứ hai tương ứng với bối cảnh rìa lục địa biến đổi liên quan đến vùng trượt giữa các mảng thạch quyển và hoạt hóa các biến dạng trượt trái lớn ở ranh giới "lục địa - đại dương". Trong giai đoạn này hình thành các cấu trúc đá phun trào cổ và các batholith granitoid Định Quán  (113 ± 0,6 Ма), granit Ankroet (97 ± 0,4 Ма), monzogranodiorit Đèo Cả (90,4 ± 0,3 Ма) và leucogranit Cà Ná (86,8 ± 1,5 Ма) liên quan với chúng. Phân tích nhiệt niên biểu và kiểm nghiệm toán học cho thấy thời gian tồn tại của magma granitoid mẹ trong bối cảnh địa động lực biến đổi là Δt ~ 27 Ma, và quá trình phân dị trong buồng magma sâu dẫn đến sự hình thành các xâm nhập leucogranit - alaskit dạng stok cuối cùng với  khoáng hóa Au-Mo ± Cu.
Trong quá trình thực hiện dự án Nga-Việt, các chuyên gia Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận các thiết bị phân tích đặc biệt mà phòng thí nghiệm địa niên đại của IGM SB RAS (Novosibirsk) được trang bị. Mặt khác, các nhà địa chất Nga đã có cơ hội thực hiện công việc thực địa tại các địa điểm độc đáo (Cao nguyên Đà Lạt, miền Nam Việt Nam,  phức hệ Hải Vân, miền Trung Việt Nam).

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Các công bố quốc tế:
Vladimirov AG, Travin A.V., Phan Luu Anh, Murzintsev N.G., Mikheev E.I., Nguyen A.D. Tran T.M., Tran T.L. Thermochronology of granitoid batholiths and their transformation into complexes of metamorphic nuclei (using the example of the Song Chay massif, North Vietnam) // Geodynamics & Tectonophysics. 2019. T.10, p 347-373. ISN 2078-502X. (Scopus)  
Vladimirov, A.G., Travin, A.V., Anh, P. L., Murzintsev, N. G. & Mikheev, E. I., 2019. Thermochronology of the Cordilleran-Type Metamorphic Core Complex: The Example of the Song Chay Massif, Northern Vietnam. Doklady Earth Sciences. Vol 488, No2. p 1231-1239 (SCIE)
A. G. Vladimirova, L. A. Phan, A. V. Travin, E. I. Mikheeva, N. G. Murzintsev, and I. Yu. Annikovaa, 2020.  The Geology and Thermochronology of Cretaceous Magmatism of Southeastern Vietnam. Russian Journal of Pacific Geology, 2020, Vol. 14, No. 4. p305-325 (SCIE).
Các công bố trong nước:
Travin A.V., Vladimirov A.G., Phan L.A., Tsygankov A.A., Murzintsev  N.G., Mikheev E.I., Nguyen A.D. Thermochronology of granitoid batholithes of the south East and the Central Asia//15th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia. 13th–21st October 2018. Hanoi, 2018, Р. 99-101. ISBN: 978-604-913-751-8
Phan L.A., Travin A.V., Vladimirov A.G., Golozubov V.V., Mikheev E.I., Semionova D.E., Vagas V., Nguyen A.D., Tran T.M., Tran T.L. Thermochronology and geodynamic implication of Cretaceous granitoids in the Da Lat zone, Southern Vietnam. //15th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia. 13th–21st October 2018. Hanoi, 2018, Р. 99-101. ISBN: 978-604-913-751-8
Phan L.A., Vladimirov A.G., Travin A.V., Mikheev E.I., Murzintsev N.G., Annikova I.Yu., Nguyen A.D., Tran T.M., Tran T.L. Geology and geochronology of the cretaceous granitoid magmatism of the South-East Vietnam // International Symposium on the 35th Anniversary of Collaboration between the Institute of Geological Sciences, VAST and the Institute of Geology and Mineralogy, SB-RAS “Geology and metallogeny of Vietnam”. Hanoi, 28 March 2019, P. 63-66. ISBN: 978-604-913-809-6

Những đóng góp mới

Phương pháp nhiệt niên biểu đã được sử dụng thành công để đánh giá thời gian tồn tại của dung thể granitoid ở miền Bắc Việt Nam (khối Sông Chảy) và miền Nam Việt Nam (khu vực Đà Lạt). Các kết quả thu được có liên quan để đánh giá vai trò của hoạt động magma granitoid để tái thiết địa hóa và dự báo sinh khoáng.

Ảnh nổi bật đề tài
1671509868451-179.jpg