Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp và biến tính vật liệu composite TiO2-natri titanat-cacbon chấm lượng tử nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 tạo nhiên liệu tái sinh.
Mã số đề tài GUST.STS ĐT2019-KHVL04
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Nguyễn Lê Minh Trí
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 462 triệu đồng, trong đó kinh phí đề tài là 300 triệu đồng, nhận học bổng 162 triệu đồng (4,5 triệu đồng/tháng trong 36 tháng).
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng phương pháp tổng hợp vật liệu composite TiO2-natri titanat-cacbon chấm lượng tử có hoạt tính xúc tác quang để khử CO2 tạo nhiên liệu tái sinh.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đề tài đã thành công trong việc tổng hợp các dung dịch chấm lượng tử (CQD) ở các thời gian phản ứng khác nhau 4h, 6h và 8h cho khả năng hấp thu ánh sáng khả kiến.
- Đề tài đã thành công trong việc tổng hợp được các hệ vật liệu phức hợp Titanat/TiO2 bằng cách biến tính tiền chất titan với muối natri EDTA ở các tỉ lệ biến tính [tiền chất]:[EDTA] khác nhau thông qua phản ứng sol-gel rồi xử lý nhiệt.
- Đề tài đã thành công trong việc hệ vật liệu phức hợp CQD/Natri titanat/TiO2 bằng quá trình phối trộn các vật liệu phức hợp Titanat/TiO2 với CQD theo các lượng thể tích khác nhau.
- Các kết quả phân tích hóa lý như XRD, FTIR, SEM,... cho thấy các hợp chất được tổng hợp có thành phần và cấu trúc đạt so với yêu cầu đã đề ra.
- Đề tài đã thành công trong việc thiết lập được hệ đo điện hóa gồm 3 điện cực: điện cực phụ trợ Pt, điện cực so sánh Ag/AgCl, và điện cực làm việc làm bằng các vật liệu xúc tác quang được tổng hợp.
- Đề tài đã thành công trong việc đánh giá hoạt tính quang của vật liệu thông qua kỹ thuật quét vôn-ampe tuyến tính và kỹ thuật đo dòng-thời gian.
- Đề tài đã thành công trong việc đề ra phương pháp thiết lập hệ phản ứng quang xúc tác.
Về ứng dụng: Hệ vật liệu phức hợp composite tổng hợp được có tiềm năng ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang để xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Optik 248, 168155 (2021)
+ Materials Chemistry and Physics 287, 126319 (2022)
+ Vietnam Journal of Chemistry XX, XX (2022)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Không có
- Các sản phẩm khác (nếu có): đề tài đã hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học.

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên đã tổng hợp thành công hệ vật liệu phức hợp CQD/Natri titanat/TiO2 bằng phương pháp sol-gel cải tiến sử dụng EDTA kết hợp phương pháp xử lý nhiệt.  Các kết quả thu được sẽ tạo tiền đề cho quá trình tổng hợp các hệ vật liệu có nguồn gốc titan khác. Sản phẩm của đề tài là một nguồn tài liệu tham khảo mang tính khoa học và thực tiễn cho các nghiên cứu khác.

Ảnh nổi bật đề tài
1670832103007-166.png