Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phương pháp mới về xác định và điều khiển tư thế vệ tinh quan sát Trái đất dựa trên biểu diễn tư thế bằng các tham số Pivot
Mã số đề tài ĐLTE00.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Trần Anh Đức
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu phương pháp mới về xác định và điều khiển tư thế vệ tinh dựa trên biểu diễn tư thế bằng tham số Pivot.
- Xây dựng thuật toán và phần mềm mô phỏng phương pháp nói trên cho vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất hoạt động trên quỹ đạo thấp và so sánh với các phương phát đã có.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đề tài đã nghiên cứu các vấn đề liên quan biểu diễn tư thế vệ tinh bằng phương pháp Pivot.
- Phát triển phần mềm mô phỏng thuật toán xác định và điều khiển tư thế vệ tinh dựa trên phương pháp Pivot.
Về ứng dụng:
- Phương pháp đề xuất có khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển để ứng dụng cho phần mềm xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Đã công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế SCIE:
Ngoc V.B. Pham, Tu N. Nguyen, Tan D. Ngo, Anh T. Truong, Giang L. Nguyen. (2021).  A Novel Approach for Pivot-based Sensor Fusion of Small Satellites. Physical Communication.
https://doi.org/10.1016/j.phycom.2020.101261 (SCIE-Q2)
2. Đã công bố 01 báo cáo tại hội nghị chuyên ngành trong nước:
Anh Đức Trần, Duy Tân Ngô, Tuấn Anh Trương, Vũ Thanh Tô, Trọng Tuyên Bùi and Minh Tuấn Phạm,  “Pivot vectors and their application in satellite attitude estimation”, Hội nghị VCCA 2019 (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation).

STT Tên sản phẩm Mô tả Lưu giữ
1 Báo cáo tổng kết

- Các phương pháp biểu diễn tư thế vệ tinh.
- Mô tả phương pháp biểu diễn tư thế vệ tinh bằng các vec tơ Pivot.
- Ứng dụng phương pháp Pivot trong xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ

Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề (dạng số)
2 Bộ phần mềm xác định tư thế vệ tinh nhỏ sử dụng tham số Pivot bằng các bộ lọc Kalman và bộ lọc thích nghi Phần mềm chạy trên nền Windows USB/CD-ROM
Những đóng góp mới

Ứng dụng phương pháp biểu diễn Pivot trong xác định và điều khiển tư thế vệ tinh.

Ảnh nổi bật đề tài
1669861108120-149.jpg