Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần lipid và khảo sát hoạt tính sinh học của lipid các sinh vật biển trong chuyến khảo sát tàu “Viện sỹ Oparin” lần thứ 6 trong vùng biển Việt Nam. Tên Hợp phần (tiếng Anh): Study of lipid composition and biological activity of the lipid classes from the Tên Hợp phần 5: marine species collected during the Russian-Vietnamese expedition aboard the 6th R/V “Academic Oparin” in the Vietnamese territorial waters
Mã số đề tài QTRU04.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Cơ quan phối hợp Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên Chủ nhiệm hợp phần: GS.TS. Phạm Quốc Long; Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm GS.TS; PGS.TS
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ dữ liệu về lipid các mẫu thu được bằng tàu khảo sát Akademik Oparin lần thứ 6 trong vùng biển Việt Nam bao gồm: hàm lượng lipid tổng, thành phần axit béo, thành phần các lớp chất lipid.
- Khảo sát hoạt tính sinh học của các lớp chất lipid trong các đối tượng San hô, Da gai, Hải miên, Thân mềm.

 

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
- Nhiệm vụ đã thực hiện nghiên cứu 16 mẫu sinh vật biển thu được trong chuyến khảo sát bằng tàu Oparin lần thứ 6 trên vùng biển Việt Nam. Các mẫu bao gồm (5 san hô, 2 hải miên, 2 thân mềm, 2 sao biển, 1 hải sâm, huệ biển, 2 rong biển). Các mẫu được định tên phân loại và lưu trữ tiêu bản. Đã nghiên cứu lipid trên toàn bộ 16 mẫu thu được các số liệu sau: hàm lượng lipid tổng, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid trong lipid tổng, thành phần và hàm lượng các axit béo, hàm lượng tổng phospholipid, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid, khảo sát hoạt tính sinh học của lớp chất lipid của 16 mẫu sinh vật biển.
- Về Hợp tác quốc tế:
Với sự hỗ trợ về máy móc thiết bị tối tân và những phương pháp phân tích hiện đại của các chuyên gia Nga, đề tài đã thực hiện 01 lượt đoàn ra sang trao đổi và làm việc tại phòng thí nghiệm Hóa sinh so sánh – Viện sinh vật biển Zhirmunsky – Phân viện Viễn Đông Viện HL Khoa học LB Nga, phối hợp thực hiện nghiên cứu để thu được các kết quả khoa học của đề tài; tham gia đón 01 lượt đoàn vào.
    Từ các kết quả nghiên cứu đề tài phía Việt Nam cùng các nhà khoa học phía Nga đã công bố 02 bài báo Quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí trong nước đã được chấp nhận đăng
- Về đào tạo: góp phần đào tạo 01 thạc sỹ (đã bảo vệ)
Họ tên: Đặng Thị Minh Tuyết (thời gian 2019-2020)
Tên luận án: Nghiên cứu thành phần lipid, axit béo của san hô thủy tức Millepora thu thập tại vùng biển Việt Nam theo các tháng trong năm

 

Những đóng góp mới

Nhiệm vụ đã thực hiện nghiên cứu 16 mẫu sinh vật biển thu được trong chuyến khảo sát bằng tàu Oparin lần thứ 6 trên vùng biển Việt Nam. Các mẫu bao gồm (5 san hô, 2 hải miên, 2 thân mềm, 2 sao biển, 1 hải sâm, huệ biển, 2 rong biển). Nghiên cứu lipid trên toàn bộ 16 mẫu thu được các số liệu sau: hàm lượng lipid tổng, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid trong lipid tổng, thành phần và hàm lượng các axit béo, hàm lượng tổng phospholipid, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid, khảo sát hoạt tính sinh học của lớp chất lipid của 16 mẫu sinh vật biển. Đây là những dữ liệu mới sẽ được bổ sung vào cơ sở dữ liệu về lipid các mẫu sinh vật biển Việt Nam

 

Kiến nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm thực hiện nhiệm vụ mong muốn được tiếp tục thực hiện theo hướng nghiên cứu này trong giai đoạn tiếp theo.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1669780338042-qlong.jpg