Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sinh khoáng thiếc (Sn) và wolfram (W) trong các cấu trúc miền bắc Việt Nam: Đặc trưng khoáng vật, địa hóa và nguồn gốc của các mỏ khoáng.
Mã số đề tài QTRU01.10/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Cơ quan phối hợp Viện Địa chất và Khoáng vật Sobolep V.X., Phân viện Sibiri, Viện HLKH Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Phạm Thị Dung
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS
Thời gian thực hiện 01/03/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 113,8706 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác lập các kiểu mỏ và xây dựng mô hình nguồn gốc thành tạo các mỏ khoáng Sn-W trong các cấu trúc địa chất miền bắc Việt Nam.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Kết quả nghiên cứu về tuổi Ar-Ar của Bi cho quặng sulphid (85,5 ± 0,7 tr.n) phù hợp với tuổi Ar-Ar của Bi ở granit Đá Liền (84,1 ± 0,7 tr.n) và tuổi U-Pb zircon của granit Thiện Kế (87 tr.n), cùng với các kết quả về thành phần vật chất đá và quặng chứng tỏ quặng W mỏ Núi Pháo và Thiện Kế liên quan với granit có tuổi Kreta.
- Dung thể thành tạo quặng ở mỏ Núi Pháo thuộc hệ (CO2-CH4)–H2O–NaCl (CaCl2) đặc trưng có nhiệt độ cao, độ muối trung bình, chúng tương tự với dung thể thành tạo quặng liên quan với xâm nhập khử.
- Các nghiên cứu về đồng vị bền chứng tỏ dung thể thành tạo quặng bắt nguồn từ xâm nhập granit.
- Các nghiên cứu địa hóa scheelit chứng tỏ xu hướng gia tăng fO2 từ scheelit sẫm mầu đến phân đới và sáng màu.
Về đào tạo:
Nhiệm vụ triển khai tạo điều kiện cho 01 nghiên cứu sinh đang học tập tại LB Nga có thể thu thập mẫu phân tích tại Việt Nam phục vụ trực tiếp cho luận án của NCS.
Việc triển khai nhiệm vụ kiểu này giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác trao đổi về khoa học giữa các bên.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
The Hau Nguyen, P.A. Nevolko, Thi Dung Pham, T.V. Svetlitskaya, Trong Hoa Tran, R.A. Shelepaev, P.A. Fominykh, Ngoc Can Pham, 2020. Age and genesis of the W-Bi-Cu-F (Au) Nui Phao deposit, Northeast Vietnam: Constrains from U-Pb and Ar-Ar geochronology, fluid inclusions study, S-O isotope systematic and scheelite geochemistry. Ore Geology Reviews 123 (2020) 103578.
P.A. Nevolko, T.V. Svetlitskaya, The Hau Nguyen, Thi Dung Pham, P.A. Fominykh, Trong Hoa Tran, Tuan Anh Tran, R.A. Shelepaev, 2022. Genesis of the Thien Ke tungsten deposit, Northeast Vietnam: Evidence from mineral composition, fluid inclusions, S-O isotope systematics and U-Pb zircon ages. Ore Geology Reviews 143 (2022) 104791.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: góp phần hỗ trợ đào tạo 01 NCS đang làm luận án tiến sỹ tại LB Nga.

Những đóng góp mới

Nghiên cứu có hệ thống về đá magma và quặng từ đó xác định được bản chất thành tạo của chúng cũng như mối liên quan giữa chúng, cụ thể quặng hóa W Núi Pháo được hình thành trong giai đoạn 85 tr.n tương ứng với tuổi Kreta và có mối liên quan trực tiếp với granit Đá Liền, quặng hóa W Thiện Kế liên quan với granit 2 mica Thiện Kế.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1669777555468-dung.jpg