Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các chấm lượng tử dị thể chứa cadimi (Cd): Chế tạo, khảo sát tính chất quang và quá trình động lực học hạt tải
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2019-KHVL03
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Mẫn Minh Tân
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Chúng tôi hướng tới mục tiêu nghiên cứu quá trình động học hạt tải trong các cấu trúc dị thể dựa trên nền cadimi (ví dụ: CdTe/ZnTe, CdSe/CdS, CdSe/ZnS) bao gồm: (1) tái phân bố năng lượng kích thích; (2) tán xạ hạt tải - hạt tải/phonon; (3) hiệu ứng lấp đấy vùng và Burstein-Moss; và (4) hiệu ứng CM và tái hợp Auger.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Các chấm lượng tử CdSe đã được chế tạo thành công bằng kỹ thuật bơm nóng. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hình thái Các kết quả cho thấy năng lượng vùng cấm của QDs CdSe tăng lên khi kích thước giảm, sự phụ thuộc chủ yếu theo quy luật. Các kết quả tính toán độ rộng khe năng lượng phổ quang học và ảnh HRTEM có sự phù hợp đáng kể có thể chấp nhận được. Khi kích thước của CdSe QDs tăng lên, mức năng lượng của các chuyển dời quang học thứ nhất đến thứ tư giữa các trạng thái electron (1Se và 1Pe) và trạng thái lỗ trống (s- và p-đối xứng) giảm mạnh.
Các nano tinh thể ba thành phần CdSexS1-x với thành phần Se thay đổi (0 ≤ x ≤ 1) đã được chế tạo bằng kỹ thuật bơm nóng tiền chất anion không chứa các dung môi phosphine đôc hại. Năng lượng vùng cấm thay đổi phi tuyến trong khoảng từ 1,95 eV đến 2,81 eV với sự giảm của nồng độ Se. Ảnh hưởng của độ biến dạng mạng tinh thể đối với động lực học hạt tải trong cấu trúc CdSexS1-x đã được nghiên cứu. Các biến dạng mạng tinh thể trong cấu trúc CdSexS1-x được cho là sự không phù hợp về thành phần, đẫn đến thời gian sống trung bình giảm khi nồng độ Se trong mẫu tăng lên. Sự phụ thuộc này liên quan đến độ mỏi của mạng tinh thể trong cấu trúc ba thành phần.
Các nghiên cứu với chấm lượng tử CdTe/ZnTe được tổng hợp bằng phương pháp MBE đã cho kết quả về một mô hình cho phép giải thích sự phụ thuộc bất thường của độ bán rộng phổ PL vào nhiệt độ ở công suất kích thích thấp, được xem xét bởi các kênh tái hợp sau đây:  (1) sự tái hợp rời rạc giữa các điện tử và lỗ trống trong quỹ đạo s và p, tương ứng với các chuyển dời quang học 1S[1S3/2(h)-1Se], 2S[2S3/2(h)-1Se], và 1P[1P3/2(h)-1Pe]; (2) khi các trạng thái chuyển tiếp bắt đầu được tạo ra, các quá trình tái hợp không phát xạ trở nên chiếm ưu thế bởi quá trình thoát nhiệt của các hạt tải do tán xạ của các hạt tải - phonon quang.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
[1]. Lê Anh Thi, Nguyễn Minh Hoa, Đỗ Thị Anh Thư, Nguyễn Tiến Đại, Phan Ngọc Hồng, Mẫn Minh Tân, Sự phụ thuộc vào kích thước của độ rộng khe năng lượng và thời gian sống của các chấm lượng tử CdSe, Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Quy Nhơn, Bình Định, 02-04/11/2019, 277-280.
[2]. Đỗ Thị Anh Thư, Phan Ngọc Hồng, Lê Duy Mạnh, Lê Anh Thi, Mẫn Minh Tân, Absorption properties and Quantum Confinement of colloidal CdSe quantumdots., Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 –special issue 1 (2021) 117-120.
[3]. Sung Hun Kim, Taeho Shin, Minh Tan Man, Hong Seok Lee, Size‑dependent energy spacing and surface defects of CdSe quantumdots in strong confnement regime., Applied Nanoscience (2022); https://doi.org/10.1007/s13204-021-02310-8  
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): KHÔNG
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
Các chấm lượng tử chứa Cd: 02 sản phẩm
Thông số kỹ thuật:

  • Đóng gói: Chai thuỷ tinh 100 ml
  • Bảo quản ở nhiệt độ phòng (4-25°C)
  • Phối tử ổn định Octadecylamine.
  • Kích thước hạt: 2,0-6,9 nm
  • Các cực đại hấp thụ: 460-640 nm
  • Đỉnh phát xạ: 460-670 nm
Ảnh nổi bật đề tài
1669276146213-139.2.png