Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đặc điểm bùn sét đáy biển khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và khả năng ứng dụng của chúng
Mã số đề tài VAST05.03/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Lê Đức Lương
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ các đặc điểm địa hóa - khoáng vật và đặc tính kỹ thuật của bùn sét đáy biển khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và đánh giá khả năng ứng dụng của chúng.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Hai mươi mẫu bùn từ 8 ống phóng trọng lực lấy tại khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông đã được phân tích về các chỉ tiêu độ hạt, địa hóa hữu cơ và vô cơ, các chỉ tiêu hóa lý và nhiệt để đánh giá tiềm năng làm peloid, tiềm năng về đất hiếm cũng như đánh giá về nguồn cung cấp vật liệu trầm tích tại khu vực nghiên cứu. Các mẫu này được lấy qua qua hai chuyến hải trình của tàu DK105 vào tháng 8, 9 năm 2019 và tàu R/V Akademik M.A. Lavrentyev vào tháng 11 năm 2019.
Dựa trên kết quả nghiên cứu về các thành phần nguyên tố vết, khoáng vật, đồng vị, các mẫu bùn sét trong vùng nghiên cứu hoàn toàn nằm trong vùng vỏ lục địa trên (UCC). Điều này cho thấy các mẫu bùn thu thập trong vùng nghiên cứu đều có nguồn cấp là lục địa và vật liệu trầm tích chiếm phần nhiều từ sông Mê Kong.
Về ứng dụng:
Các mẫu bùn có hàm lượng sét và bột mịn rất cao với một lượng rất nhỏ không đáng kể của cấp hạt cát mịn, rất thuận lợi khi sử dụng để bôi, đắp lên da. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mẫu bùn sét trong khu vực nghiên cứu hoàn toàn có tiềm năng làm vật liệu peloid, ngoại trừ vị trí ống phóng LV88-12GC có thể liên quan đến các hoạt động phun thủy nhiệt.
Kết quả tính toán tổng hàm lượng các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu bùn khu vực nghiên cứu có giá trị dao động trong khoảng từ 241,37 ppm đến 412,92 ppm. Các trầm tích bùn sét có hàm lượng tổng các nguyên tố đất hiếm lớn hơn 400 ppm sẽ được coi là có nhiều triển vọng nên trầm tích bùn sét trong khu vực nghiên cứu hoàn toàn có triển vọng khai thác về đất hiếm.

Sản phẩm của đề tài:

Các bài báo đã công bố
- Le Duc Luong, Anatoly Obzhirov, Nguyen Hoang, Renat B. Shakirov, Le Duc Anh, Nadezhda Syrbu, Dang Minh Tuan, Nguyen Van Tao, Tran Thi Huong, Do Huy Cuong, Kholmogorov Andrei, Phan Van Binh, Mishukova Olga, A.I. Eskova, 2021. Distribution of Gases in Bottom sediments of the Southwestern Sub-Basin South China Sea (Bien Dong). Russian Journal of Pacific Geology, 15, 2, 144-154. ISSN: 1819 – 7140. DOI: 10.1134/S1819714021020044.
- Le Duc Luong, Nguyen Hoang, Ryuichi Shinjo, Renat B. Shakirov, Anatoly Obzhirov, 2021. Chemical, mineralogical, and physicochemical features of surface saline muds from southwestern sub-basin of the East Vietnam Sea: Implication for new peloids. Vietnam Journal of Earth Sciences, 43, 4, 496-508. ISSN: 0866-7187.
- Chuyên khảo: Geologic-geophysical and oceanographic research of the western South China sea and adjacent continent (on results of the RV “Akademik M.A. Lavrentyev” cruise 88 and coastal surveys 2010-2020). Chief ed. R.B. Shakirov, eds. M.G. Valitov, N.S. Lee, Nguyen Hoang, Phung Van Phach - Moscow: GEOS, 2022. Các bài báo đóng góp trong chuyên khảo:
+ Heavy metals in the bottom sediments of the western part of the South China Sea
(V.V. Sattarova, K.I. Aksentov, Le Duc Luong, R.B. Shakirov, M.V. Ivanov,A.A. Legkodimov)
+ Specifications of the bottom sediments of the South China Sea as peloids
(Le Duc Luong, Nguyen Hoang, Ryuichi Shinjo, R.B. Shakirov, A.I. Obzhirov,A.O. Kholmogorov, M.V. Shakirova)
+ Basalt volcanism of the Vietnamese shelf and mineral inclusions in basalts in connection with the geodynamics of Southeast Asia
(Nguyen Hoang, Tran Thi Huong, R.B. Shakirov, Le Duc Luong, Le Duc Anh, A.O. Kholmogorov)
+ Gasgeochemical fields in sediments
(R.B. Shakirov, A.A. Legkodimov, A.I. Obzhirov, Le Duc Luong, D.A. Shvalov, N.S. Syrbu)
+ Distribution of hydrocarbon gases and hydrocarbon potential of the Southwestern sub-basin of the South China Sea
(Le Duc Luong, A.I. Obzhirov, N.S. Syrbu, R.B. Shakirov, A.A. Legkodimov)
Các sản phẩm cụ thể
- Báo cáo kết quả đạt được của đề tài và Phụ lục
- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ, bao gồm:
+Báo cáo đánh giá khả năng sử dụng của bùn sét đáy biển khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông
+ Bộ số liệu bao gồm: Các tài liệu liên quan đến bùn sét đáy khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kết quả phân tích mẫu (ghi đĩa CD)

Những đóng góp mới

- Đánh giá được khả năng ứng dụng của bùn sét đáy biển khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông.
- Xây dựng được bộ số liệu liên quan đến bùn sét đáy biển khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông.

Ảnh nổi bật đề tài
1669275004570-137.jpg