Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo dòng tế bào CHO-DG44 biểu hiện kháng thể đơn dòng người kháng TNFα và đánh giá chất lượng của kháng thể tạo ra
Mã số đề tài VAST02.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Đoàn Chính Chung
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tạo được dòng tế bào CHO-DG44 biểu hiện kháng thể đơn dòng người kháng TNFα và đánh giá được chất lượng của kháng thể tạo ra.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Tạo dòng thành công hệ thống vector pN-ADA-LC và pN-ADA-HC biểu hiện trên tế bào chủ CHO.
- Tạo dòng thành công tế bào CHO-DG44 biểu hiện ổn định kháng thể kháng TNFα (CHO-ADA) với năng suất đạt 0,7 g/L khi nuôi cấy ở điều kiện chưa tối ưu.
- Xây dựng được ngân hàng tế bào CHO-ADA. Tế bào đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ sở sau 6 tháng bảo quản đông lạnh.
- Xây dựng được quy trình nuôi cấy tối ưu cho tế bào CHO-ADA ở quy mô 5L, với năng suất đạt 2,5 g/L ở quy mô 5 L, trong điều kiện nuôi cấy tối ưu.
- Xây dựng được quy trình tinh chế kháng thể đạt hiệu suất trên 60%, độ tinh sạch trên 90%. Sản phẩm tạo ra có một số đặc điểm tương tự với mẫu đối chứng adalimumab.
Về ứng dụng: Việc tạo thành công dòng tế bào sản xuất kháng thể người kháng TNFα là cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển quy trình sản xuất kháng thể kháng TNFα từ quy mô thử nghiệm) lên quy mô sản xuất công nghiệp. Hơn nữa, các nghiên cứu so sánh trực tiếp giữa kháng thể tạo ra và thuốc gốc adalimumab cũng là tiền đề cho việc tạo ra sản phẩm thuốc tương tự sinh học có chất lượng tương đương với sản phẩm thuốc gốc.

Sản phẩm đề tài:

- Các bài báo đã công bố:
+ Chinh Chung Doan, Nguyen Quynh Chi Ho, Thi Thuy Nguyen, Thi Phuong Thao Nguyen, Dang Giap Do, Nghia Son Hoang, Thanh Long Le. Enhancement of anti-TNFα monoclonal antibody production in CHO cells through the use of UCOE and DHFR elements in vector construction and the optimization of cell culture media. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 2021, 24: 1-19; DOI: 10.1080/10826068.2021.1963981.
+ Chinh Chung Doan, Thanh Long Le, Nguyen Quynh Chi Ho, Nghia Son Hoang. Effects of ubiquitous chromatin opening element (UCOE) on recombinant anti-TNFα antibody production and expression stability in CHO-DG44 cells. Cytotechnology. 2022, 74: 31-49; DOI: 10.1007/s10616-021-00503-1.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ Hệ thống vector pN-ADA-LC và pN-ADA-HC (biểu hiện được chuỗi nặng, chuỗi nhẹ của kháng thể kháng TNFα trên tế bào chủ CHO-DG44).
+ Dòng tế bào CHO-ADA (sản xuất được kháng thể với năng suất đạt trên 0,5 g/L ở điều kiện nuôi cấy chưa tối ưu và trên 2,5 g/L ở điều kiện nuôi cấy tối ưu).
+ Kháng thể đơn dòng người kháng TNFα (một số đặc điểm về cấu trúc và chức năng sinh học tương tự với mẫu chuẩn adalimumab).
+ Các sản phẩm được lưu giữ tại Phòng CNSH Động vật, Viện Sinh học Nhiệt đới.
- Các sản phẩm khác (nếu có)
+ Quy trình tạo ra vector biểu hiện chuỗi nặng, chuỗi nhẹ của kháng đơn dòng người thể kháng TNFα.
+ Quy trình tạo ra dòng tế bào biểu hiện kháng thể đơn dòng người kháng TNFα.
+ Quy trình tinh chế kháng thể đơn dòng người kháng TNFα.
+ Báo cáo đánh giá chất lượng kháng thể thu được sau quá trình tinh chế.

Những đóng góp mới

- Việc thiết kế bổ sung các nhân tố UCOE và DHFR trong cấu trúc vector pN giúp tăng cường mức độ biểu hiện các gen mục tiêu (chuỗi nặng và chuỗi nhẹ) trên tế bào chủ CHO.
- Sự kết hợp giữa phương thức tối ưu hệ thống vector biểu hện gen mục tiêu và phương thức tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy tế bào giúp tăng cường khả năng sản xuất kháng thể của tế bào CHO-ADA.

Ảnh nổi bật đề tài
1669080777297-134.png