Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của một số loài sứa vùng ven biển Việt Nam phục vụ việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi
Mã số đề tài QTJP01.02/19-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Cơ quan phối hợp Trường Khoa học và Công nghệ Biển, Trường Đại học Tokai, Nhật Bản
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Trần Mạnh Hà
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được đa dạng và một số đặc trưng sinh thái, cũng như tác hại của một số loài Sứa thủy tức Hydrozoa ở vùng ven biển Việt Nam phục vụ việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi.
- Có được cơ sở dữ liệu về hình thái, phân bố, mã vạch di truyền của Sứa thủy tức (Hydrozoa) ở vùng biển ven bờ Việt Nam.

 

Kết quả chính của đề tài

Nhiệm vụ này đã thúc đẩy hợp tác, phát triển nghiên cứu giữa Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER/VAST) với đối tác chính là Trường Đại học Tokai ngoài ra còn tăng cường hợp tác với trường Đại học Hiroshima, trường Đại học Kyushu, và Cơ quan Khoa hoạc và Công nghệ Đại dương – Trái đất của Nhật Bản (JAMSTEC).
Thông qua nhiệm vụ này, đã thực hiện được các mục tiêu đề ra:
- Đánh giá được đa dạng và một số đặc trưng sinh thái, cũng như tác hại của một số loài Sứa thủy thức (Hydrozoa) ở vùng ven biển Khánh Hòa phục vụ việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi.
- Có được cơ sở dữ liệu ban đầu về hình thái, phân bố, mã vạch di truyền của Sứa Thủy tức (Hydrozoa) ...vv. ở vùng biển ven bờ Nha Trang-Khánh Hòa, Việt Nam.
Trong đó đã đánh giá được hiện trạng và biến động các đặc điểm môi trường cũng như quần xã sứa thủy tức (Hydrozoa) đã được nghiên cứu về độ đa dạng về hình thái, đa dạng về di truyền, sự biến động của quần xã theo không gian và đánh giá bước đầu mối quan hệ giữa quần xã sứa thủy tức (Hydrozoa) với các yếu tố môi trường vùng biển nghiên cứu.  
Cả hai phía đã cùng nhau xuất bản trên các tạp chí ở mỗi nước và ngoài nước, không chỉ gói gọn trong nhiệm vụ này, cả 2 bên đã cùng nhau kết nối và công bố bài báo trong phạm vi và vùng nghiên cứu khác. Kết thúc nhiệm vụ này đã công bố 02 bài báo trong nước, 03 bài báo ISI. Các mục tiêu lâu dài và ngắn hạn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đã được hoàn thành.   

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài báo trong nước và 3 bài báo ở các tạp chí SCIE
Công trình công bố ở các tạp chí trong nước
1. Tran Manh Ha, Pham The Thu, Jun Nishikawa, 2020. Records of Versuriga anadyomene and Cassiopea andromeda (Scyphozoa, Rhizostomeae) in the coastal waters of Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 3; 2020:
277–284.
2. Phạm Thị Kha, Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Quân, Trần Mạnh Hà, Lê Văn Nam, 2021. Diễn biến chất lượng nước vịnh Nha Trang giai đoạn 2017-2020. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học địa lý nhân văn với việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
tr 374-382.
Công trình công bố ở các tạp chí SCIE
1. Susumu Ohtsuka, Tran Manh Ha and Pham The Thu, 2020. A new species of Paramacrochiron (Copepoda, Cyclopoida) parasitic on the Rhizostome medusa Versuriga anadyoneme (Maas, 1903) collected from Vietnam. Crustaceana 93 (1) 111-123.
2. Akane Iida, Dhugal J. Lindsay, Tran Manh Ha, Pham The Thu, Mitsuko Hidaka, Sho Toshino, Yusuke Kondo, Susumu Ohtsuka & Jun Nishikawa, 2021. Morphological and molecular analyses of Blackfordia sp. (Hydrozoa: Leptothecata) newly discovered in
Vietnam. Plankton Benthos Res 16(2): 118–128.
3. Akane Iida*, Kenji Nohara, Fatimah Md. Yusoff, Khwanruan Srinui, Tran Manh Ha, Susumu Ohtsuka, Ephrime B. Metillo, Honorio B. Pagliawan, Jun Nishikawa, 2021.64 Genetic diversities of commercially harvested jellyfish, Rhopilema hispidum and Lobonemoides robustus, in Southeast Asia. Plankton and benthos Research 16(4): 1–10.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: 01 cử nhân và 01 tiến sỹ

Ảnh nổi bật đề tài
1666773339950-89.png