Thông tin Đề tài

Tên đề tài Vai trò của các tai biến cực lớn trong quá trình hình thành, phát triển các phức hợp đới bờ Nam Thái Bình Dương (Nga và Việt Nam) và vấn đề sử dụng hợp lý dải ven biển
Mã số đề tài QTRU02.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Cơ quan phối hợp Viện Địa lý Thái Bình Dương, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được các tai biến cực lớn đã xảy ra trong kỷ Đệ tứ (nếu có); vai trò của chúng đến sự hình thành và phát triển của các phức hợp đới bờ biển bờ Tây vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Trị).
- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên các phức hợp đới bờ biển bờ Tây vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Trị).
- Duy trì quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai Viện. Nâng cao năng lực nghiên cứu, khảo sát phức hợp đới bờ cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Địa lý.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học
- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng phương pháp cổ địa lý nhằm dự báo tương lai phục vụ phòng chống thiên tai, ổn định bờ biển và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
- Có được hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ và tin cậy về các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.
-Về phát triển hợp tác
Góp phần củng cố và phát triển hợp tác nghiên cứu giữa Viện Địa lý, VHL KHVNVN và Viện Địa lý Thái Bình Dương, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga trong lĩnh vực nghiên cứu địa lý và tai biến thiên nhiên.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố:

Bài báo trên tạp chí quốc tế: + Tectonic Activities and Evolution of the Red River Delta (North Viet Nam) inthe Holocene, P. V. Phach, V. C. Lai, R. B. Shakirov, D. A. Le, and D. X. Tung, Geotectonics, 2020, Vol. 54, No. 1, pp. 113–129.   ISSN 0016-8521.

+ Analyzing data about historical tsunami and paleotsunami in Eastern Primorye coast for aims of nature management, Lebedev I.I., Advances in current natural sciences. – 2018. – № 8 – P. 151-159. Doi: 10.17513/use.36850

Bài báo Hội thảo Quốc tế: 02

Hỗ trợ thành công 01 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ

Kiến nghị

Mở rộng hợp tác đa phương về lĩnh vực này nhằm tận dụng tốt điều kiện nghiên cứu và đào tạo cán bộ.

Ảnh nổi bật đề tài
1665564505130-74.jpg