Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) và các họ gần gũi ở khu vực Tây Nguyên
Mã số đề tài QTKR01.02/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Cơ quan phối hợp Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc, Trường Đại học Quốc gia Chung Nam
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Đỗ Văn Hài
Thời gian thực hiện 01/05/2020 - 31/05/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Điều tra, đánh giá tính đa dạng thực vật họ Ô rô (Acanthaceae) và các họ gần gũi ở khu vực Tây Nguyên.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và hợp tác khoa học cho cả hai bên tham gia nhiệm vụ.

Kết quả chính của đề tài

- Đánh giá hiện trạng đa dạng thực vật họ Ô rô (Acanthaceae) và các họ gần gũi ở khu vực Tây Nguyên.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI, 1 bài báo hội thảo trong nước
- Hỗ trợ đào tạo 02 cử nhân
- 01 bộ mẫu tiêu bản gồm 38 số hiệu mẫu (137 tiêu bản).

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
(1). Do Van Hai, Duong Thi Hoan, Zheli Lin, Yunfei Deng, Ritesh Kumar Choudhary & Joongku Lee, 2021. Rungia gialaiensis (Acanthaceae), a new species from the Central Highlands of Vietnam. Phytotaxa 500 (4): 294–300 (SCI-E).
(2). Do Van Hai, Duong Thi Hoan, Maxim S. Nuraliev, Andrey N. Kuznetsov, Svetlana P. Kuznetsova, Ritesh Kumar Choudhary & Joongku LEE, 2021. Untangling the taxonomy of Phlogacanthus pulcherrimus (Acanthaceae) newly recorded from Vietnam. Phytotaxa 518 (1): 045–053 (SCI-E)
(3). Đỗ Thị Xuyến, Đặng Thị Nhàn, Joongku Lee, Dương Thị Hoàn, Đỗ Văn Hài, 2021. Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. (Acanthaceae), ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Hội nghị TQ lần thứ ba hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 237-241. ISBN: 978-604-9988-03-5
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Bộ mẫu tiêu bản thực vật gồm 38 số hiệu với 137 mẫu tiêu bản. Mẫu tiêu bản được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 Cử nhân.

Những đóng góp mới

Nhiệm vụ đã tổng hợp và đánh giá được đa dạng các loài thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) và các họ gần gũi ở khu vực Tây Nguyên. Phát hiện và công bố 01 loài mới cho khoa học; 02 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1665563644655-73.png