Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm sinh thái học của các loài ong bắt mồi trong phân họ Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) ở một số tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam
Mã số đề tài ĐLTE00.08/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Đặng Thị Hoa
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định thành phần các loài ong bắt mồi thuộc phân họ Eumeninae ở khu vực nghiên cứu.
- Xác định một số đặc điểm sinh học và sinh thái học của các loài ong bắt mồi thuộc phân họ Eumeninae ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu.

Kết quả chính của đề tài

- Đã ghi nhận được 23 loài ong bắt mồi phân họ Eumeninae thuộc 16 giống ở khu vực nghiên cứu, trong đó có một loài mới cho khoa học,  Pararrhynchium simsanum Nguyen & Tran, 2021 đã được mô tả.
- Thu thập được 3 kiểu tổ của 16 loài. Trong đó, 3 loài làm tổ bằng cách đào sâu vào đất, 6 loài tự xây tổ bằng bùn đất hoặc từ thực vật, 6 loài làm tổ trong bẫy tổ và 1 loài vừa làm tổ trong bẫy tổ vừa tự xây bằng bùn đất. Xác định được cấu trúc chi tiết tổ của 13/16 loài thu được.
- Xác định được các loài đều trải qua 5 giai đoạn phát triển là trứng, ấu trùng, tiền nhộng, nhộng và trưởng thành, ghi nhận được đặc điểm hình thái và thời gian của từng pha phát triển.
- Ghi nhận con mồi của nhóm ong này là sâu non của các loài sâu bướm, xác định được số lượng trong mỗi khoang tổ và kiểu hình con mồi của mỗi loài.
- Xác định được 9 loài (thuộc 3 bộ, 6 họ) ký sinh, ăn thịt làm ảnh hưởng tới sự phát triển của nhóm ong này.
- Xác định được vai trò diệt sâu hại của hai loài ong bắt mồi phổ biến, Pareumenes quadrispinosusRhynchium brunneum ở khu vực nghiên cứu.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố: 02 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE
1. Hoa T. Dang, Alexander V. Fateryga, 2021. Nesting biology of Pareumenes quadrispinosus (de Saussure, 1855) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) in trap nests in North Vietnam. Journal of Asia-Pacific Entomology, 24 (2021): 1275-1285.  
2. Lien Thi Phuong Nguyen, Ngat Thi Tran, Dien Trong Bui & Toshko Ljubomirov, 2021. Contribution to the genus Pararrhynchiumde Saussure (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae), with description of two new species from Vietnam. Zootaxa 5082 (2): 159-168.
- Các sản phẩm cụ thể: Bộ mẫu gồm 150 mẫu của 23 loài ong bắt mồi và thiên địch của chúng.

Những đóng góp mới

- Đã công bố 1 loài mới.
- Xây dựng được bộ mẫu gồm 150 mẫu ong bắt mồi phân họ Eumeninae và thiên địch của chúng phục vụ nghiên cứu khoa học.
- Bộ tư liệu về đặc điểm sinh học và sinh thái học của một số loài ong bắt mồi phân họ Eumeninae

Ảnh nổi bật đề tài
1665558062819-66.png