Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.25/15-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên GS.TS. Trần Đức Thạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 7.500 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, miền Bắc Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm sưu tầm mẫu vật: dự án đã thu được 68/85 mẫu với tổng số 936 tiêu bản. Trong đó có đá magma thu 7 mẫu (105 tiêu bản), 23 mẫu đá trầm tích và biến chất (345 tiêu bản), 5 mẫu trầm tích bở rời và hang động (65 tiêu bản), 15 mẫu trầm tích biển và ven bờ (201 tiêu bản), 4 mẫu khoáng vật (20 tiêu bản), 14 mẫu khoáng sản (200 tiêu bản).
Về ứng dụng: 68 mẫu thu được là cơ sở để trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, mẫu được xác định thông qua kết quả phân tích định loại, các mẫu này góp phần cung cấp thông tin khoa học về các đối tượng địa chất trên đảo, ven bờ, đáy biển ở miền Bắc Việt Nam.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Số lượng 68 mẫu/204 tiêu bản trưng bày theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020.
- Số lượng 68 mẫu/732 tiêu bản nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020.
- Các bài báo đã công bố (3):
1. Dang Hoai Nhon, Nghi Duong Thanh, Ha Nguyen Manh, Luu Nguyen Thi Mai, Huong Do Thi Thu, Chien Hoang Thi, Le Van Nam, Hung Vu Manh, Vuong Bui Van, Loan Bui Thi Thanh, Ve Nguyen Dac, Nguyen Van Chien & Thanh Tran Duc (2022) Distribution and ecological risk of heavy metal(loid)s in surface sediments of the Hai Phong coastal area, North Vietnam, Chemistry and Ecology Vol.38 (1), pp.27-47. DOI: 10.1080/02757540.2021.2017901
2. Bùi Thị Thanh Loan, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Mai Lựu, Lê Văn Nam, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Đắc Vệ, Lê Như Siêu, Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, 2022. Một số đặc điểm môi trường trầm tích biển ven bờ Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam. Tạp chí Khoa học: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, tập 38, số 1, trang 57-70.
3. Dang Hoai Nhon, Nguyen Van Thao, Tran Duc Thanh, Nguyen Dac Ve, Bui Van Vuong, Lai Thi Bich Thuy, Bui Thi Thanh Loan, Hoang Thi Chien, Duong Thanh Nghi, R.B. Shakirov, 2021. Chapter 4.7 Mineralogical features of sediments in the Gulf of Tonkin, Vietnam. In R.B. Shakirov, M.G. Valitov, N.S. Lee, N. Hoang, P.V. Phach: Geologic-geophysical and oceanographic research of the Vietnam offshore and coast (on results of the RV “AKADEMIK M.A. LAVRENTYEV” cruise 88 and coastal surveys 2010-2020). GEOS, Moscow, pp.140-150 (Tiếng Nga)

Những đóng góp mới

Kết khoa học của 68 mẫu thu được từ ven biển Móng Cái đến mũi Hải Vân góp thêm các hiểu biết về đặc điểm các đối tượng địa chất, môi trường địa chất ở vùng biển, đảo, ven bờ miền Bắc Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1664420503109-64.png