Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định cơ chế bồi lấp và đề xuất giải pháp ổn định cửa sông Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát triển kinh tế biển
Mã số đề tài VAST.06.06/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên ThS. Nguyễn Thái Sơn
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 25/11/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được cơ chế, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình bồi lấp cửa sông Lạch Bạng.
- Đề xuất giải pháp khoa học - công nghệ để phòng chống, khắc phục bồi lấp cửa sông Lạch Bạng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Sản phẩm của đề tài sẽ đóng góp quan trọng vào phương pháp luận nghiên cứu các vấn đề về động lực học vùng cửa sông nhiệt đới gió mùa trên thế giới. Đặc biệt là vấn đề bồi lấp cửa sông, biến động đường bờ biển và cơ sở khoa học cho việc phòng chống sa bồi luồng tàu cửa sông nhiệt đới (biến động mạnh theo mùa).
Về ứng dụng:
- Giảm bớt khối lượng nạo vét luồng tàu vào cửa, luồng tàu ổn định, chủ động cho tàu trọng tải lớn  ra vào cửa sông an toàn.
- Là cơ sở để xem xét bổ sung, thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Bài báo đã công bố:
+ 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí International Journal of Global Warming (ISSN: 1758-2091) thuộc danh mục SCI-E.
+ 01 bài báo trên tạp chí Civil Engineering Journal, ISSN: 2676-6957, Vol. 6, No. 1, January, 2020 thuộc danh mục ESCI, Scopus.
+ 01 bài báo trên tạp chí Engineering, Technology & Applied Science Research, ISSN: 2241-4487, Vol. 10, No. 3, 2020 thuộc danh mục ESCI.
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Bộ dữ liệu về: Đo đạc khảo sát ngoài hiện trường về địa hình, thủy hải văn, trầm tích hiện đại tầng mặt vùng ven biển cửa sông Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa.
+ Các bản đồ chuyên đề, tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 đã được thành lập và biên tập ở trên các phần mềm GIS, gồm: Bản đồ biến động đường bờ vùng ven biển cửa sông Lạch Bạng qua các giai đoạn từ năm 1965 đến nay, tỷ lệ 1:25.000; Bản đồ địa hình lòng dẫn vùng cửa sông Lạch Bạng vào mùa khô và mùa mưa, tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cửa sông Lạch Bạng (mùa khô), tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cửa sông Lạch Bạng (mùa mưa), tỷ lệ 1:10.000.
+ Báo cáo về cơ chế và nguyên nhân gây bồi lấp cửa sông Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa.
+ Báo cáo về đề xuất các giải pháp phòng chống bồi lấp cửa sông Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa.
- Các sản phẩm khác: Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sỹ về lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Những đóng góp mới

- Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể, định lượng về các nguyên nhân, cơ chế gây xói lở, bồi lấp cửa sông, bờ biển của Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa bằng các phương pháp, công nghệ tiến tiến, hiện đại nhất hiện nay mà các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đang áp dụng được kiểm chứng thực tế.
- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại để tính toán, mô phỏng diễn biến hình thái, dự báo xu thế biến động vùng cửa sông có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ chỉnh trị ổn định cửa sông, bảo vệ bờ biển. Các giải pháp khoa học này được nghiên cứu, tính toán khá chi tiết theo các tiêu chuẩn ngành hiện hành và các tiêu chuẩn mới nhất được phép sử dụng ở Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1664349410144-62.png